Loading...

Se vilka processer och verksamhetsfunktioner som Planacy stödjer. Processer som stöds är bl.a. Försäljningsbudget, Personalbudget, Inköpsbudget, Projektbudget, Controlling, Centrala kostnader, Rullande prognos. 

Planacy

Simplifying Planning

Alla planerarar olika. Planacy är byggt för att flexibelt kunna stödja dig i hur du vill att ni skall planera.

Nedan listas exempel på processer och verksamhetsfunktioner som är vanliga i våra projekt och för vilka Planacy har ett väl utvecklat stöd.

Bättre budget, prognos och planering

Processer & Behov


Säljbudget

Sälj
Budget

Hur mycket kan vi sälja nästa år? Vem skall sälja, vad skall säljas, till vilka, när och med vilka marginaler? För varje företag är det här viktiga frågor vars svar i sin tur driver kostnader för inköp, personal, marknadsföring osv.

Att korrekt förutspå sina intäkter över tid och snabbt kunna anpassa sig när förutsättningarna förändras är avgörande i dagens snabbrörliga värld.

Med Planacy kan ni planera, prognostisera och analysera försäljningen med högre detaljeringsgrad, bättre kvalité och på ett för användaren enklare sätt.


Personalbudget

Personal
Budget

Personalen är din mest värdefulla tillgång men kan också vara en av de största kostnadsposterna.

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personal, löner, bonusar, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och mycket data gör det svårt att komma ned på djupet.

Med Planacy kan du anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Få stöd för att jobba med en ökad detaljeringsgrad och få till en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall. Vi hjälper dig till en enklare och snabbare process med förbättrad datakvalité.


Snabba upp planeringen med Planacy

Enklare
Planering

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

Boka din demo

Inköpsbudget

Inköps
Budget

För många företag, t.ex. inom Retail, är en av de största utmaningarna att göra en relevant prognos som grund för sina framtida inköp. Excel-filerna blir ofta många, komplicerade och svåra att titta tillbaka på i ett senare skede i processen.

För att lösa denna utmaning har vi hos flertalet kunder implementerat ett stöd för inköp i Planacy. Med hjälp av Planacy och referensdata från ditt BI-system kan du omsätta din övergripande försäljningsbudget till ett inköpsförslag på produktgrupps och artikelnivå.


Projektbudget

Projekt
Budget

För projektintensiva organisationer är projektplaneringen en del av vardagen. Behov finns av en snabbrörlig process som hänger ihop och där man löpande kan utvärdera projekten och deras finansiella påverkan.

Med Planacy får du ett för er anpassat workflow med möjlighet till olika attestnivåer för projektledare, projekt och statusar samt en sömlös integrering med er projektuppföljning. Stöd finns för både enkel och komplex projektplanering som t.ex. successiv vinstavräkning (SVA) och flerårsprojekt.

Med projektbudgeteringen integrerad med er ekonomi- och resultatbudget samt övriga planeringsprocesser minskar ni dubbelarbetet och kan automatisera mycket av det jobb som tidigare sköttes manuellt.


Controlling


Som controller driver du planeringen och har ett ansvar för att siffrorna blir rätt. Här ser vi att ditt arbete ofta blir komplicerat när processerna är manuella, separerade och svåra att underhålla. Inte sällan finns det utmaningar med ett Excel-tungt arbete eller äldre oflexibla systemstöd som håller effektivitet och kvalité tillbaka.

Med Planacy kan du driva planeringen enklare och få fler att bli en del av den. Stärk kvalitén på siffrorna med mer automatisering och en förenklad imatning och styrning. Kombinera kontofokus med möjlighet att mata in siffror på verksamhetsnära och lättförståeliga verksamhetsbegrepp. Få bort öarna av data och planer som inte pratar med varandra. Med Planacy får du stöd för modell-till-modell integration och för att koppla ihop era olika delprocesser.

Öka möjligheten till att generera fler insikter genom att steglöst och visuellt kunna vända och vrida på siffrorna. Resultatet är mindre magkänsla och mer fakta. Inte bara för dig utan även för resten av verksamheten.


Centrala kostnader

Centrala
kostnader

Med Planacy får du kraftfullt stöd för att delegera ansvar och ägandeskap för budget- och prognosprocessen till kostnadsställesansvariga. Samtidigt vill du centralt ha kvar kontrollen över hur centrala kostnader (som t.ex. IT, lokaler och telefoni) skall fördelas på verksamhetens olika kostnadsställen.

Låt slutanvändarna fokusera på det de kan bäst och använd fördelningsnycklar för att korrekt portionera ut de centrala kostnaderna per kostnadsställe. Fördelningar kan appliceras innan, under eller efter budgetören gjort sitt arbete och ger fullt genomslag i hela er budgetmodell.


Rullande prognoser

Rullande
prognoser

I en snabbföränderlig värld är framåtblicken viktig. Med en tydligare bild av framtiden går det att ta rätt beslut tidigare. Vilka områden bör ni fokusera mer eller mindre på? Vad blir de finansiella konsekvenserna? Sätt fokus på aktiviteterna som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning.

Blicka framåt. Oftare. Med Planacy får du flexibilitet och kan arbeta med både finansiell och operativ planering. Få stöd för att arbeta effektivt i ditt prognosarbete med olika tidsfönster och periodicitet. Fast, rullande eller ad-hoc – du väljer. Lägg prognoser fristående eller i kombination med en budget.

Viktiga förändringar kan komma plötsligt. Fånga upp signalerna tidigare genom att bygga in dina viktigaste kostnads- och intäktsdrivare direkt in i prognosmodellen. Med Planacy kan du distribuera ut ansvar, skapa engagemang och komma närmare de medarbetare som tidigare känner förändringens vindar blåsa.


Din budgetprocess

Din
process

Har du en egen process som inte finns listad?

Vi har under årens lopp utvecklat en stor mängd kundunika lösningar. Planacy har ett starkt stöd för modell-till-modell integration och kan anpassas efter era behov. Att hantera våra kunders olika unika planeringsbehov är vår vardag!


Så säger kunderna

Filippa K

Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete. Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe. Planacy kommer också användas för vårt löpande prognosarbete och vi håller just nu på att se över möjligheten att även inkludera delar av inköpsprocessen i Planacy.

Mia Arnelund

CFO

Clear Channel

Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar för att arbeta på ett mer strukturerat och överskådligt sätt med budget och prognos. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar som t.ex. införandet av Planacy's detaljerade HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.

Björn Fröblom

FP&A Manager Scandinavia

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Prata med oss

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Mercuri Urval

Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.

Luting Mao

Head of Group Control

Haglöfs

Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.

Tobias Alvers

Business Controller

Kostnad

Vad kostar Planacy?

Prata med oss. Vi är Planacy Partner och har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring projekt och licenser.

Jag finns här

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör ett köp av Planacy.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Vad kostar Planacy?

Prata med oss. Vi är Planacy Partner och har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring projekt och licenser.

Jag finns här

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör ett köp av Planacy.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Utvärdera Planacy

Utvärdera Planacy med oss. Vi kan med kort varsel göra ett proof-of-concept projekt vilket hjälper dig konkretisera behoven och sänka risken i valet av nytt planeringsstöd.

Nyttan för dig

  • Bättre kravbild. Vi vet vilka frågor som är viktiga att få klarhet i. En diskussion med oss hjälper dig smalna av din kravspec och sortera ut vad som är viktigast för er. Oavsett om ni väljer att gå vidare med Planacy eller ett annat planeringsstöd

  • Tydligare lösning. Kom ifrån begränsningarna som finns med att se och testa en generell produktdemo. Under utvärderingen bygger vi en för er anpassad proof-of-concept lösning som hjälper dig se möjligheterna och bättre förstå hur ni konkret skulle jobba med Planacy.

  • Snabbare leverans. Om du väljer att gå vidare med Planacy bygger vi vidare på det vi redan tagit fram under utvärderingsprojektet.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8 651 18 00

UPPNÅ MER. Vi hjälper dig se, förstå och agera på dina data.

Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys / Rapportering och Budget / Prognos / Planering.