Integritetspolicy

Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi värnar din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Behandlingen av personuppgifter

Ändamål:
Upprätthålla kontakt samt leverera personligt anpassade marknadsförings- och säljinsatser.

Behandlingar som utförs:

 • Leverera innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning hos mottagaren.
 • Profilering och kategorisering i form av persona baserat på användning på hemsida
 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat, på hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster och var du befinner dig i köpprocessen
 • Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan


Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-post
 • Företag
 • Titel
 • Telefonnummer
 • Intresseområden
 • Utmaningar
 • Koppling till ”persona” som speglar hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster.

Laglig grund: 
Utgörs av intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out) vid e-postutskick.

Lagringsperiod: 
Om du infogas i systemet på grund av en aktivitet på hemsidan (exempelvis genom en inskickad kontaktförfrågan) och inte har några andra engagemang hos oss efter din första kontakt, raderas dina personuppgifter efter 3 år från utgången av det räkenskapsår då vi mottog informationen från dig. Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

Borttag av uppgifter görs med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Millnet BI nyttjar cookies som underlag för riktad annonsering. Läs vår Cookiepolicy

Mottagare som vi delar information med

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen som träde i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter och dataportabilitet
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Du har även rätt att begära en överföring av personuppgifterna i ett allmänt använt maskinläsbart format (dataportabilitet), i syfte att överföra lämnade uppgifter till annan aktör.

Begära rättelse eller radering
Du har rätt att när som helst begära att vi antingen rättar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. Notera att rättigheten till radering dock inte gäller om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Återkalla samtycke
För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Genom att klicka på länken som finns i e-postutskick där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att begära detta genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller svara direkt till den person som gjort utskicket.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. 

Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Så gör du för att utöva dina rättigheter
Millnet BI är personuppgiftsansvarig för ovan beskriven personuppgiftsbehandling. En begäran om utövande av rättigheter enligt ovan skickas med fördel per post till Millnet BI AB, Surbrunnsgatan 44a, 113 48 Stockholm. Millnet BI förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag och förändringar.

Ändringar i personuppgiftspolicy

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy anslås den uppdaterade versionen på denna sida. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du skickar in kontaktformulär, prisförfrågningar och prenumererar på vår e-postlista.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.