Varje månad hjälper vi ett stort antal kunder framåt. Ingen kund är den andra lik och de finns i alla storlekar och branscher. Vi anlitas som kunniga produktspecialister som är duktiga på att snabbt sätta sig in i varje kunds specifika behov och förutsättningar.

Läs om våra kunder och våra kundcase.

Våra kunder

Våra kunder

Vi hjälper dig se, förstå och agera på din data.

Våra kunder

Varje månad hjälper vi ett stort antal kunder framåt. Ingen kund är den andra lik och de finns i alla storlekar och branscher. Vi anlitas som kunniga produktspecialister som är duktiga på att snabbt sätta sig in i varje kunds specifika behov och förutsättningar.

Drivkraften att ställa upp för våra kunder har alltid varit stor hos oss. Något vi är stolta över är att vi genom åren fått många nya kunder genom goda referenser och att man valt att fortsätta arbeta med oss när man bytt roll eller arbetsplats.

Tillsammans representerar våra kunder ett brett urval av medelstora och större företag verksamma i olika branscher och geografier. Två branscher där vi har ett stort antal kunder är inom Retail och Tjänstedrivna organisationer.

Klarna
GANT
Clear Channel
Beijer Byggmaterial
Haglöfs
Filippa K
HSB Projektpartner
Besqab

Haglöfs
Filippa K
HSB Projektpartner
GANT
Klarna
Beijer Byggmaterial

 • Qlik för tjänstedrivna organisationer

  Något som är slående i många framgångsrika tjänsteföretag är att själva tjänsten kan verka enkel och okomplicerad. Men bakom enkelheten finns ofta komplexa processer och system för att kunna producera och reproducera tjänsten med bibehållen kvalitet.

  Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

  Medarbetare, tid och projekt i fokus

  En tjänstedriven organisations viktigaste resurs är utan tvekan medarbetarna. Oavsett om ni jobbar med rekrytering, bemanning, konsultation eller tjänster så snurrar affären kring begrepp som beläggning, tid, projekt och resurser. Nyckeltal behöver följas upp, prognoser läggas, tid skall rapporteras in osv. De organisationer som klarar av att hantera de utmaningar ett konstant förändringstryck innebär kan växa i goda tider och överleva under konjunkturnedgångarna.

  Vi har stor erfarenhet av att hjälpa tjänstedrivna organisationer vässa och koppla ihop sin uppföljning och planering. Visualisera information, dela den med andra och analysera på djupet. Vrid och vänd steglöst på data och hoppa mellan aggregerad eller detaljerad nivå som t.ex. kontor, roll, team eller projekt.

 • Retail genomgår snabba förändringar men utmaningen är samma som den alltid varit. Att ha rätt information för att köpa billigt, sälja dyrt och kunna göra om detta för varje affär och transaktion.

  Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

  Hur hänger er kanalstrategi ihop?

  I dagens värld förutsätter kunden att köpupplevelsen hänger ihop - före, under och efter. Oavsett val av kanal.

  För att lyckas krävs smarta systemstöd och en förmåga att dra nytta av all data som genereras kring varje kund. Denna ligger ofta separerad i olika IT-system vilket kan göra det utmanande att fortlöpande få ihop en sammanhängande bild.

  Jobbet med att koppla ihop, verifiera och få ut data i organisationen kan vara både manuell, tidsödande och tränga undan annat viktigt arbete. För de som lyckas bygga en fördjupad bild av vad kunderna vill ha och kan skapa en engagerande, sammanhängande och relevant kundupplevelse så väntar nöjdare och mer lojala kunder. Något vi skulle säga är kvittot på framgång i en hårt konkurrensutsatt retailmarknad.


Kundcase
Kundcase

Här kan du läsa om några av våra kunder. Vilken utmaning de stått inför, hur vi hjälpt dem och vad nyttan blev för dem. Gå direkt till kundcasen eller utforska dem via något av nedan filter.

 • Utmaning

  Retailbolag

  Kunden hade en äldre QlikView-miljö som var föråldrad och långsam när vi kom in i bilden. Ingen i kundens organisation hade tillit till siffrorna eller kände ägarskap för applikationerna.

 • Mål

  Retailbolag

  Målet från kundens sida har varit att få organisationen att arbeta mer datadrivet samt även kunna följa upp mot lagda mål. Huvudsakligt fokus har legat på säljorganisationen, demand plan/inköp och kostnadsställeägarna.

 • Nytta

  Retailbolag

  Säljarna kan nu enklare följa upp sin bonusgrundande försäljning och marginaler. Man har mer eller mindre gått ifrån fasta rapporter och kan nu istället löpande följa sin försäljning vs mål direkt i Qlik Sense. Detta har medfört att transparensen ökat, man arbetar mer standardiserat kring hur man följer upp försäljningen och har även hjälpt Business Control att spara flera veckors arbete per kvartal.

  För demand plan/inköp har man med hjälp av rapporter baserat på lager, kommande inköp, prognoser, öppna orders och historisk försäljning snabbare kunnat svara på inköpsbehov och produkttillgångsfrågor. Rapporterna har automatiserats och samtidigt blivit mer detaljerade. Kunden spenderade tidigare 1 vecka i månaden på att göra dessa och då med sämre detaljeringsnivå.

  CFO kan nu följa prognostiserad kapitalbindning i lager 15 månader framåt vilket hjälper dem att ta mer effektiva beslut kassaflödesmässigt.

 • Bakgrund

  Retailbolag

  Lösningsområden

  • Finance
  • Operations
  • Planning
  • Inköp & försäljning

  Beställare

  • Business controlling
  • Demand plan
  • Logistik
  • eCom controller
  • Sales controlling
  • IT
 • Utmaning

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Kundens controlleravdelning hade tidigare inget direkt systemstöd för analys. Data hämtades istället till Excel där vissa av rapporterna tog dagar att färdigställa. Det förutsatt att data var korrekt annars tillkom ofta mycket tidsödande merjobb.

 • Mål

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  En ny controllerchef anställdes hos kunden som hade en målbild om att controlleravdelningen skulle lägga betydligt större del av sin tid på analys och proaktivt arbete snarare än att fungera som rapportgenererande enhet.

  Vårt initiala uppdrag var att ersätta arbetsuppgifterna som hade med rapportgenerering att göra. Något som sedan mer och mer gått mot att bygga stöd för controllerns dagliga arbete.

 • Nytta

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Inga controllers vill idag gå tillbaka till hur det var förut. Med Qlik Sense kan man nu enkelt och snabbt följa upp marginalerna för 5 olika marknader, 2 märken, 100-tals modeller och 1000-tals olika tillval/paket med färsk data varje dag.

  Stora belopp har kunnat sparas på djupare och mer kvalitativ analysförmåga. Något som lett till att fel med t.ex. dubbelutbetalningar och felaktiga återbetalningsplaner till partners kunnat identifieras och korrigeras.

 • Bakgrund

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Lösningsområden

  • Försäljning
  • Headcount
  • Garantireserver
  • Resevanor
  • Valutaanalys

  Beställare

  • Controlling
 • Utmaning

  KOMMUN

  Kunden har ett ärendehanteringssystem som hanterar ärenden inom bl.a. äldre- och socialnämnden.

  Då systemet består av flera moduler har det varit svårt att läsa ut och kombinera data från de olika modulerna. Något som gjort det omständligt för verksamheten att få överblick och kunna följa upp hela ärendekedjan.

 • Mål

  KOMMUN

  Ersätta en äldre Qlik-lösning med en Qlik Sense applikation med ny datamodell, dashboard och analysvyer.

  Målet var att en handledare effektivt skall kunna få en korrekt informationsvy med de ärenden denne jobbar. Alla chefer skulle sedan, beroende på ansvar, kunna vända och vrida på data och gå från övergripande KPI ned till handledare-nivå. Målet var en (1) lösning för alla användare men behörighetsstyrt utefter roll.

 • Nytta

  KOMMUN

  Användare av ärendehanteringssystemet kan idag snabbt och smidigt få ut viktig information ur systemet via en Qlik Sense applikation.

  Cheferna har fått en bättre koll då de kan följa upp varje steg och se vad alla handläggare, enheter och nämnder sitter med för ärenden. Analysmöjligheterna är fler, mer multidimensionell och det är enklare att gå emellan olika agreggeringsnivåer på data. Data har blivit mer lättillgängligt vilket gjort det möjligt att utnyttja dataanalys för beslutsfattande i vardagen utan omfattande insatser av controllers och systemspecialister.

 • Bakgrund

  KOMMUN

  Lösningsområden

  • Ärendehantering

  Beställare

  • Förvaltningsledare
 • Utmaning

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Kunden lade mycket tid på manuellt arbete med rapportframtagning och hade svårt att tränga ned på djupet för att analysera viktiga områden i verksamheten.

  Exempelvis ville man kunna analysera faktura från fabrik v.s. faktura till kund uppdelat på grundbil och tillval. I ekonomisystemet kom siffrorna in sammanslagna vilket gjorde det svårt att se om fabrikerna fakturerat rätt pris och marginal på de olika tillvalen.

 • Mål

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Målet med att implementera Qlik Sense i organisationen var att i största möjliga utsträckning eliminera manuellt byggda rapporter. Vinning finns i tidsbesparing samt säkerställandet av att rapportering görs på ett standardiserat sätt.

 • Nytta

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Tack vare Qlik Sense har man sparat mycket tid samt gjort analys- och rapporteringsarbetet mindre personberoende. Alla har tillgång till informationen direkt och behöver inte längre vänta in en rapport i mailkorgen.

 • Bakgrund

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Lösningsområden

  • Ekonomi
  • Försäljning
  • Logistik
  • Lager
  • Inköp
  • Marknadsandelar

  Beställare

  • Head of controlling
  • Försäljningschef
 • Utmaning

  Konsultbolag

  Kunden hade sedan tidigare en QlikView-miljö som bestod av 2 breda applikationer som innehöll en stor mängd varierande information.

  Utmaningen var att applikationerna inte var målgruppsanpassade, var tunga att öppna och köra samt att användarna inte fullt ut litade på att siffrorna stämde.

 • Mål

  Konsultbolag

  Företaget önskade nå ut till fler och nya målgrupper. Vissa målgrupper hade redan tillgång till QlikView men kunden hade som mål att få ut BI mer till de operativa leden. Gruppcheferna blev därför valda som första målgrupp för att börja använda Qlik Sense.

 • Nytta

  Konsultbolag

  Kunden har nu rullat ut målgruppsanpassade Qlik Sense applikationer till verksamheten. Något som förenklat och snabbat upp applikationerna vilket resulterat i ett ökat användande och förbättrad tillit till data.

 • Bakgrund

  Konsultbolag

  Lösningsområden

  • Medarbetare
  • Kund
  • Beläggning
  • Risk
  • Försäljning
  • Ekonomi

  Beställare

  • Controlling
 • Utmaning

  Tjänsteorganisation

  Kunden har historiskt lagt mycket tid på att hantera istället för analysera data. Detta då källsystemen varit separerade och uttag av data skett via Excel-filer. Något som trängt undan tid och möjlighet till analys samt andra mer värdeskapande aktiviteter.

  Ett område som tog mycket tid var t.ex. rapporteringen till styrelsen. Många människor var inblandade och fick göra större manuella insatser i olika grundsystem för att kunna få ut data och bygga rapporterna som efterfrågades.

 • Mål

  Tjänsteorganisation

  Målet med att implementera Qlik Sense var att effektivisera rapportframtagande samt öka analysförmågan.

  I centrum för behoven stod en bättre uppföljning av verksamheten som erbjuder företag utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Istället för att titta på data isolerat per område ville man kunna bredda analysen och koppla ihop helheten med inköp, marknad, försäljning och ekonomi.

 • Nytta

  Tjänsteorganisation

  Med Qlik Sense kan kunden följa upp sina utbildningar och kursutvärderingar mer kvalitativt. Utbildningsansvariga kan analysera sina ansvarsområden mer djupgående samtidigt som tid har kunnat sparas och kvalitén på data höjts då andelen manuella felgrepp minskat vid hämtning och bearbetning av data (något som tidigare gjordes i Excel).

  Underlaget för styrelsens tertialrapportering gjordes tidigare manuellt och krävde 1 veckas jobb för att få ut data och bygga rapporter. Idag genereras underlaget för styrelserapporten och tillhörande dashboard automatiskt och kan därmed tas fram direkt utan krav på förarbete.

 • Bakgrund

  Tjänsteorganisation

  Lösningsområden

  • Ekonomi
  • Försäljning
  • Inköp
  • Marknad - web och sociala medier

  Beställare

  • Finance controller
  • Verksamhetsutvecklare
 • Utmaning

  Retailbolag

  Kunden har vuxit snabbt sedan start och är idag ett större och väletablerat e-handelsbolag.

  Man har ambitiösa tillväxtmål men har märkt att kampanjer och marknadsaktiviteter inte längre ger de resultat som förväntas. För att driva försäljningen mer aktivt och lönsamt togs beslut om att öka analysförmågan kring kunderna och deras inköp.

 • Mål

  Retailbolag

  Att stödja verksamheten i ambitionerna att driva försäljningen mer data- och analysdrivet.

 • Nytta

  Retailbolag

  Med Qlik Sense har kunden fått en bättre och mer segmenterad koll på kundstocken.

  Tidigare gjordes endast en enklare kundanalys utifrån formeln Försäljning – Varukostnad. Nu görs kundsegmenteringen närmare:

  • kunden - där t.ex. faktorer som ålder och återköpsfrekvens vägs in
  • köpen - då kostnader för t.ex. returhantering, frakt, tull, moms tas med på ordernivå

  Kunderna segmenteras efter parametrar som t.ex.:

  • Lönsamhet (se köpen ovan) / kund (%)
  • Antal gjorda köp
  • Senaste orderdatum
  • Storlek på snittorder

  Kundsegmenten har fått namn som t.ex. Cash Cows, Cash Cows at risk, Loyal, Upcoming, Needing Attention och Lost. Kundens rörelser mellan segmenten kan följas över tid och även kopplas mot data i Google Analytics för att se effekten av gjorda e-post kampanjer och sökmotormarknadsföring.

  Med ett bättre analysstöd har tidigare bild över vilka kunder som är lönsamma ställts på ända. Färre erbjudanden görs nu mot olönsamma kunder och fler mot de som köper utan rabatter och har en låg andel returer. Med detta som underlag kan försäljning och lönsamhet per kund öka och en mer kostnadseffektiv marknadsföring göras.

 • Bakgrund

  Retailbolag

  Lösningsområden

  • Försäljning
  • Ledning
  • Marknad

  Beställare

  • VD
 • Utmaning

  Transportoperatör

  Kunden finns över hela Sverige och ville kunna följa upp sina verkstäder bättre. En konkret utmaning var att fordonsunderhållet ofta släpade efter tiden som det enligt plan skulle genomföras på.

 • Mål

  Transportoperatör

  Att bättre kunna sprida information till verkstäderna som efterfrågade en lösning för att kunna tillgodogöra sig all information man matade in.

  Ledningen ville kunna styra verksamheten utifrån olika nyckeltal samt ge verkstadscheferna ett sätt att enklare få en greppbar bild över verksamheten och på så sätt kunna få högre kvalitet i sin verksamhet.

 • Nytta

  Transportoperatör

  Efter att man började följa upp och agera på försenat fordonsunderhåll kan man se att kvalitén på verkstadsjobben ökat och antalet försenade fordonsunderhåll minskat kraftigt.

  Med QlikView kan man nu styra verksamheten enklare och även följa upp hur väl man följer kraven som ställts av huvudman vid upphandling. Inne på huvudkontoret och ute i alla verkstäder har man t.ex. en skärm där alla verkstäder löpande kan följas genom trafikljus över 9 KPI:er.

 • Bakgrund

  Transportoperatör

  Lösningsområden

  • Beläggningsgrad
  • Inköp
  • Lager

  Beställare

  • Teknisk specialist

Retail-
Bolag

Utmaning

Kunden hade en äldre QlikView-miljö som var föråldrad och långsam när vi kom in i bilden. Ingen i kundens organisation hade tillit till siffrorna eller kände ägarskap för applikationerna.

Mål

Målet från kundens sida har varit att få organisationen att arbeta mer datadrivet samt även kunna följa upp mot lagda mål. Huvudsakligt fokus har legat på säljorganisationen, demand plan/inköp och kostnadsställeägarna.

Nytta

Säljarna kan nu enklare följa upp sin bonusgrundande försäljning och marginaler. Man har mer eller mindre gått ifrån fasta rapporter och kan nu istället löpande följa sin försäljning vs mål direkt i Qlik Sense. Detta har medfört att transparensen ökat, man arbetar mer standardiserat kring hur man följer upp försäljningen och har även hjälpt Business Control att spara flera veckors arbete per kvartal.

För demand plan/inköp har man med hjälp av rapporter baserat på lager, kommande inköp, prognoser, öppna orders och historisk försäljning snabbare kunnat svara på inköpsbehov och produkttillgångsfrågor. Rapporterna har automatiserats och samtidigt blivit mer detaljerade. Kunden spenderade tidigare 1 vecka i månaden på att göra dessa och då med sämre detaljeringsnivå.

CFO kan nu följa prognostiserad kapitalbindning i lager 15 månader framåt vilket hjälper dem att ta mer effektiva beslut kassaflödesmässigt.

Använda

Det har historiskt sett funnits stor brist på data för säljare och kostnadsställeägare kring uppföljningen mot deras bonusgrundande mål. Det fanns en hunger att kunna följa upp dem mer frekvent än 1 gång per kvartal. Detta har lockat in användarna och öppnat upp diskussioner kring hur Qlik kan breddas till fler uppföljningsområden.

BESTÄLLARE

 • Business controlling
 • Demand plan
 • Logistik
 • eCom controller
 • Sales controlling
 • IT

SUPERANVÄNDARE

 • Business control
 • Demand plan

OMRÅDEN

 • Finance
 • Operations
 • Planning
 • Inköp
 • Försäljning

ANTAL ANVÄNDARE

 • Över 100 användare i hela Qlik-miljön

Fordons-
Försäljare

Utmaning

Kundens controlleravdelning hade tidigare inget direkt systemstöd för analys. Data hämtades istället till Excel där vissa av rapporterna tog dagar att färdigställa. Det förutsatt att data var korrekt annars tillkom ofta mycket tidsödande merjobb.

Mål

En ny controllerchef anställdes hos kunden som hade en målbild om att controlleravdelningen skulle lägga betydligt större del av sin tid på analys och proaktivt arbete snarare än att fungera som rapportgenererande enhet.

Vårt initiala uppdrag var att ersätta arbetsuppgifterna som hade med rapportgenerering att göra. Något som sedan mer och mer gått mot att bygga stöd för controllerns dagliga arbete.

Nytta

Inga controllers vill idag gå tillbaka till hur det var förut. Med Qlik Sense kan man nu enkelt och snabbt följa upp marginalerna för 2 produktområden, 5 olika marknader, 100-tals modeller och 1000-tals olika tillval/paket med färsk data varje dag.

Controller-avdelningen har fått mer tid över för kvalificerat arbete istället för att löpande behöva bistå verksamheten med siffror som rör budget och utfall.

Stora belopp har kunnat sparas på djupare och mer kvalitativ analysförmåga. Något som lett till att fel med t.ex. dubbelutbetalningar och felaktiga återbetalningsplaner till partners kunnat identifieras och korrigeras.

Använda

Kunden vill få till ett förändrat arbetssätt och fokus i vardagen för controllers. Varje beställare fick därför som bonusgrundande mål att ta fram diverse rapporter och analyser i Qlik Sense med hjälp av stöd från sin Millnet BI konsult.

För att komma snabbt och effektivt framåt skedde mycket av utvecklingen direkt i sittande möte och via storbild.

BESTÄLLARE

 • Controlling

SUPERANVÄNDARE

 • 4 controllers med ansvar för olika marknader.

OMRÅDEN

 • Försäljning
 • Headcount
 • Garantireserver
 • Resevanor
 • Valutaanalys

ANTAL ANVÄNDARE

 • 160 användare i hela Qlik-miljön

Kommun

Utmaning

Kunden har ett ärendehanteringssystem som hanterar ärenden inom bl.a. äldre- och socialnämnden.

Då systemet består av flera moduler har det varit svårt att läsa ut och kombinera data från de olika modulerna. Något som gjort det omständligt för verksamheten att få överblick och kunna följa upp hela ärendekedjan. Ärenden har t.ex. hamnat mellan stolarna, handläggare har haft det svårt att få en bra översikt över sina ärenden och cheferna har saknat stöd för analysera och få en sammanhållen överblick över alla ärenden.

Mål

Ersätta en äldre Qlik-lösning med en Qlik Sense applikation med ny datamodell, dashboard och analysvyer.

Målet var att en handledare effektivt skall kunna få en korrekt informationsvy med de ärenden denne jobbar. Alla chefer skulle sedan, beroende på ansvar, kunna vända och vrida på data och gå från övergripande KPI ned till handledare-nivå. Målet var en (1) lösning för alla användare men behörighetsstyrt utefter roll.

Nytta

Användare av ärendehanteringssystemet kan idag snabbt och smidigt få ut viktig information ur systemet via en Qlik Sense applikation.

Cheferna har fått en bättre koll då de kan följa upp varje steg och se vad alla handläggare, enheter och nämnder sitter med för ärenden. Analysmöjligheterna är fler, mer multidimensionell och det är enklare att gå emellan olika agreggeringsnivåer på data. Data har blivit mer lättillgängligt vilket gjort det möjligt att utnyttja dataanalys för beslutsfattande i vardagen utan omfattande insatser av controllers och systemspecialister.

Använda

Utrullningen av applikationen har varit en resa där användarna med tiden lärt sig mer om sina data, hur Qlik Sense fungerar samt vilka möjligheter som finns med Qlik.

Verksamheten har gradvis tagit över ansvaret för kravställning och utbildning av användare - något som tidigare gjorts av konsulter. Nya behov kanaliseras idag vidare från verksamheten via superanvändare till utvecklarna med vilka regelbundna avstämningsmöten hålls.

BESTÄLLARE

 • Förvaltningsledare

SUPERANVÄNDARE

 • Statistiker
 • Controller
 • Verksamhetsnära systemförvaltare

OMRÅDEN

 • Ärendehantering

ANTAL ANVÄNDARE

 • 70 användare

Fordons-
Försäljare

Utmaning

Kunden lade mycket tid på manuellt arbete med rapportframtagning och hade svårt att tränga ned på djupet för att analysera viktiga områden i verksamheten.

Exempelvis ville man kunna analysera faktura från fabrik v.s. faktura till kund uppdelat på grundbil och tillval. I ekonomisystemet kom siffrorna in sammanslagna vilket gjorde det svårt att se om fabrikerna fakturerat rätt pris och marginal på de olika tillvalen. Analysen hade tidigare försökt göras i Excel vilket dock ofta slutade fungera p.g.a. den stora mängden data.

Mål

Målet med att implementera Qlik Sense i organisationen var att i största möjliga utsträckning eliminera manuellt byggda rapporter. Vinning finns i tidsbesparing samt säkerställandet av att rapportering görs på ett standardiserat sätt.

Nytta

Tack vare Qlik Sense har man sparat mycket tid samt gjort analys- och rapporteringsarbetet mindre personberoende. Alla har tillgång till informationen direkt och behöver inte längre vänta in en rapport i mailkorgen.

Använda

För att få med slutanvändarna har enklare utbildningar/genomgångar skett.

Kundens organisation har historiskt varit vana med att få fasta rapporter vilka sedan vidarebearbetats i Excel. En utmaning har varit att få användarna att göra analysen direkt i Qlik Sense och förstå att data redan är bearbetad. Fler och fler har börjat inse detta vilket märks då önskemål om ytterligare applikationer börjat komma.

BESTÄLLARE

 • Head of controlling
 • Försäljningschef

SUPERANVÄNDARE

 • Controllers
 • Produktchef

OMRÅDEN

 • Ekonomi
 • Försäljning
 • Logistik
 • Lager
 • Inköp
 • Marknadsandelar

ANTAL ANVÄNDARE

 • Över 100 personer i hela Qlik-miljön

Konsult-
Bolag

Utmaning

Kunden hade sedan tidigare en QlikView-miljö som bestod av 2 breda applikationer som innehöll en stor mängd varierande information.

Utmaningen var att applikationerna inte var målgruppsanpassade, var tunga att öppna och köra samt att användarna inte fullt ut litade på att siffrorna stämde.

Mål

Företaget önskade nå ut till fler och nya målgrupper. Vissa målgrupper hade redan tillgång till QlikView men kunden hade som mål att få ut BI mer till de operativa leden. Gruppcheferna blev därför valda som första målgrupp för att börja använda Qlik Sense.

Nytta

Kunden har nu rullat ut målgruppsanpassade Qlik Sense applikationer till verksamheten. Något som förenklat och snabbat upp applikationerna vilket resulterat i ett ökat användande och förbättrad tillit till data.

Använda

Projektet har varit prioriterat från högsta nivå vilket satt spår hos slutanvändarna. Informationen har varit eftertraktad och kunden har lyft upp och pratat gott om lösningen internt.

Kunden har haft en bra struktur för att förankra och driva på förändring. Från start har varje applikation haft en referensgrupp med nyckelanvändare samt superanvändare som skött förankring med referensgrupp och agerat filter/kravställare mot utvecklare.

Referensgrupperna har varit en av kunden utvald grupp personer som valts beroende på målgrupp och syfte med Qlik Sense applikationen. Utvecklingsprocessen har följt nedan faser vilket skapat en bra förankring hos referensgrupperna och lett till få fel i funktion/data för driftsatta applikationer:

 1. Kravställning och mockup från kunden
 2. Iterationer av kravställning, utveckling och feedback
 3. Tester av superanvändare för att validera data
 4. C:a 2 veckors testperiod hos referensgrupp
 5. Vidareutveckling baserat på feedback

BESTÄLLARE

 • Controlling

SUPERANVÄNDARE

 • Controllers
 • Affärssystem-specialist

OMRÅDEN

 • Medarbetare
 • Kund
 • Beläggning
 • Risk
 • Försäljning
 • Ekonomi

ANTAL ANVÄNDARE

 • Över 500 personer i hela Qlik-miljön

Tjänste-
organisation

Utmaning

Kunden har historiskt lagt mycket tid på att hantera istället för analysera data. Detta då källsystemen varit separerade och uttag av data skett via Excel-filer. Något som trängt undan tid och möjlighet till analys samt andra mer värdeskapande aktiviteter.

Ett område som tog mycket tid var t.ex. rapporteringen till styrelsen. Många människor var inblandade och fick göra större manuella insatser i olika grundsystem för att kunna få ut data och bygga rapporterna som efterfrågades.

Mål

Målet med att implementera Qlik Sense var att effektivisera rapportframtagande samt öka analysförmågan.

I centrum för behoven stod en bättre uppföljning av verksamheten som erbjuder företag utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Istället för att titta på data isolerat per område ville man kunna bredda analysen och koppla ihop helheten med inköp, marknad, försäljning och ekonomi.

Nytta

Med Qlik Sense kan kunden följa upp sina utbildningar och kursutvärderingar mer kvalitativt. Utbildningsansvariga kan analysera sina ansvarsområden mer djupgående samtidigt som tid har kunnat sparas och kvalitén på data höjts då andelen manuella felgrepp minskat vid hämtning och bearbetning av data (något som tidigare gjordes i Excel).

Underlaget för styrelsens tertialrapportering gjordes tidigare manuellt och krävde 1 veckas jobb för att få ut data och bygga rapporter. Idag genereras underlaget för styrelserapporten och tillhörande dashboard automatiskt och kan därmed tas fram direkt utan krav på förarbete.

Använda

Med införandet av Qlik Sense har idéerna kring hur ett modernt rapport- och analysstöd kan användas i verksamheten ökat. Beställarna har med tiden tagit över användarutbildningarna vilket även lätt till att man fördjupat kunskapen om verksamhetens analys- och rapportbehov.

BESTÄLLARE

 • Finance controller
 • Verksamhetsutvecklare

SUPERANVÄNDARE

 • Verksamhetsutvecklare

OMRÅDEN

 • Ekonomi
 • Försäljning
 • Inköp
 • Marknad - web och sociala medier

ANTAL ANVÄNDARE

 • 30 personer

Retail-
bolag

Utmaning

Kunden har vuxit snabbt sedan start och är idag ett större och väletablerat e-handelsbolag.

Man har ambitiösa tillväxtmål men har märkt att kampanjer och marknadsaktiviteter inte längre ger de resultat som förväntas. För att driva försäljningen mer aktivt och lönsamt togs beslut om att öka analysförmågan kring kunderna och deras inköp.

Mål

Att stödja verksamheten i ambitionerna att driva försäljningen mer data- och analysdrivet.

Nytta

Med Qlik Sense har kunden fått en bättre och mer segmenterad koll på kundstocken.

Tidigare gjordes endast en enklare kundanalys utifrån formeln Försäljning – Varukostnad. Nu görs kundsegmenteringen närmare:

 • kunden - där t.ex. faktorer som ålder och återköpsfrekvens vägs in
 • köpen - då kostnader för t.ex. returhantering, frakt, tull, moms tas med på ordernivå

Kunderna segmenteras efter parametrar som t.ex.:

 • Lönsamhet (se köpen ovan) / kund (%)
 • Antal gjorda köp
 • Senaste orderdatum
 • Storlek på snittorder

Kundsegmenten har fått namn som t.ex. Cash Cows, Cash Cows at risk, Loyal, Upcoming, Needing Attention och Lost. Kundens rörelser mellan segmenten kan följas över tid och även kopplas mot data i Google Analytics för att se effekten av gjorda e-post kampanjer och sökmotormarknadsföring.

Med ett bättre analysstöd har tidigare bild över vilka kunder som är lönsamma ställts på ända. Färre erbjudanden görs nu mot olönsamma kunder och fler mot de som köper utan rabatter och har en låg andel returer. Med detta som underlag kan försäljning och lönsamhet per kund öka och en mer kostnadseffektiv marknadsföring göras.

Använda

I organisationen är man van att cheferna pratar siffror som hämtats från Qlik Sense. Med ovan presenterad lösning på plats får sälj och marknad även ett viktigt stöd som gör vardagen enklare.

BESTÄLLARE

 • VD

SUPERANVÄNDARE

 • CFO
 • VD

OMRÅDEN

 • Försäljning
 • Ledning
 • Marknad

ANTAL ANVÄNDARE

 • 40 personer

Transport-
operatör

Utmaning

Kunden finns över hela Sverige och ville kunna följa upp sina verkstäder bättre. En konkret utmaning var att fordonsunderhållet ofta släpade efter tiden som det enligt plan skulle genomföras på.

Mål

Att bättre kunna sprida information till verkstäderna som efterfrågade en lösning för att kunna tillgodogöra sig all information man matade in.

Ledningen ville kunna styra verksamheten utifrån olika nyckeltal samt ge verkstadscheferna ett sätt att enklare få en greppbar bild över verksamheten och på så sätt kunna få högre kvalitet i sin verksamhet.

Nytta

Efter att man började följa upp och agera på försenat fordonsunderhåll kan man se att kvalitén på verkstadsjobben ökat och antalet försenade fordonsunderhåll minskat kraftigt.

Med QlikView kan man nu styra verksamheten enklare och även följa upp hur väl man följer kraven som ställts av huvudman vid upphandling. Inne på huvudkontoret och ute i alla verkstäder har man t.ex. en skärm där alla verkstäder löpande kan följas genom trafikljus över 9 KPI:er.

Exempel på KPI:er som följs upp är:

 • försenade arbetsorders
 • öppna vs stängda arbetsorders
 • omsättningstakten av arbetsorder
 • hur långt över service-intervallet fordonet har rullat
 • hur många som kommit in med fordon där ett fel rapporterats men inte kan hittas
 • hur många serviceärenden som orsakats av skada

BESTÄLLARE

 • Teknisk specialist

SUPERANVÄNDARE

 • Teknisk specialist

OMRÅDEN

 • Beläggningsgrad
 • Inköp
 • Lager

ANTAL ANVÄNDARE

 • 40 personer

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på din data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.