Varje månad hjälper vi ett stort antal kunder framåt. Ingen kund är den andra lik och de finns i alla storlekar och branscher. Vi anlitas som kunniga produktspecialister som är duktiga på att snabbt sätta sig in i varje kunds specifika behov och förutsättningar.

Läs om våra kunder och våra kundcase.

Våra kunder

Våra kunder

Vi hjälper dig se, förstå och agera på dina data.

Våra kunder

Varje månad hjälper vi ett stort antal kunder framåt. Ingen kund är den andra lik och de finns i alla storlekar och branscher. Vi anlitas som kunniga produktspecialister som är duktiga på att snabbt sätta sig in i varje kunds specifika behov och förutsättningar.

Drivkraften att ställa upp för våra kunder har alltid varit stor hos oss. Något vi är stolta över är att vi genom åren fått många nya kunder genom goda referenser och att man valt att fortsätta arbeta med oss när man bytt roll eller arbetsplats.

Tillsammans representerar våra kunder ett brett urval av medelstora och större företag verksamma i olika branscher och geografier. Två branscher där vi har ett stort antal kunder är inom Retail och Tjänstedrivna organisationer.

Klarna
GANT
Clear Channel
Beijer Byggmaterial
Haglöfs
Filippa K
HSB Projektpartner
Trustly

Haglöfs
Filippa K
HSB Projektpartner
GANT
Klarna
Beijer Byggmaterial

 • Qlik för tjänstedrivna organisationer

  Något som är slående i många framgångsrika tjänsteföretag är att själva tjänsten kan verka enkel och okomplicerad. Men bakom enkelheten finns ofta komplexa processer och system för att kunna producera och reproducera tjänsten med bibehållen kvalitet.

  Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

  Medarbetare, tid och projekt i fokus

  En tjänstedriven organisations viktigaste resurs är utan tvekan medarbetarna. Oavsett om ni jobbar med rekrytering, bemanning, konsultation eller tjänster så snurrar affären kring begrepp som beläggning, tid, projekt och resurser. Nyckeltal behöver följas upp, prognoser läggas, tid skall rapporteras in osv. De organisationer som klarar av att hantera de utmaningar ett konstant förändringstryck innebär kan växa i goda tider och överleva under konjunkturnedgångarna.

  Vi har stor erfarenhet av att hjälpa tjänstedrivna organisationer vässa och koppla ihop sin uppföljning och planering. Visualisera information, dela den med andra och analysera på djupet. Vrid och vänd steglöst på data och hoppa mellan aggregerad eller detaljerad nivå som t.ex. kontor, roll, team eller projekt.

 • Retail genomgår snabba förändringar men utmaningen är samma som den alltid varit. Att ha rätt information för att köpa billigt, sälja dyrt och kunna göra om detta för varje affär och transaktion.

  Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

  Hur hänger er kanalstrategi ihop?

  I dagens värld förutsätter kunden att köpupplevelsen hänger ihop - före, under och efter. Oavsett val av kanal.

  För att lyckas krävs smarta systemstöd och en förmåga att dra nytta av all data som genereras kring varje kund. Denna ligger ofta separerad i olika IT-system vilket kan göra det utmanande att fortlöpande få ihop en sammanhängande bild.

  Jobbet med att koppla ihop, verifiera och få ut data i organisationen kan vara både manuell, tidsödande och tränga undan annat viktigt arbete. För de som lyckas bygga en fördjupad bild av vad kunderna vill ha och kan skapa en engagerande, sammanhängande och relevant kundupplevelse så väntar nöjdare och mer lojala kunder. Något vi skulle säga är kvittot på framgång i en hårt konkurrensutsatt retailmarknad.


Kundcase
Kundcase

Här kan du läsa om några av våra kunder. Vilken utmaning de stått inför, hur vi hjälpt dem och vad nyttan blev för dem. Gå direkt till kundcasen eller utforska dem via något av nedan filter.

 • Utmaning

  Retailbolag

  Kunden hade en äldre QlikView-miljö som var föråldrad och långsam när vi kom in i bilden. Ingen i kundens organisation hade tillit till siffrorna eller kände ägarskap för applikationerna.

 • Mål

  Retailbolag

  Målet från kundens sida har varit att få organisationen att arbeta mer datadrivet samt även kunna följa upp mot lagda mål. Huvudsakligt fokus har legat på säljorganisationen, demand plan/inköp och kostnadsställeägarna.

 • Nytta

  Retailbolag

  Säljarna kan nu enklare följa upp sin bonusgrundande försäljning och marginaler. Man har mer eller mindre gått ifrån fasta rapporter och kan nu istället löpande följa sin försäljning vs mål direkt i Qlik Sense. Detta har medfört att transparensen ökat, man arbetar mer standardiserat kring hur man följer upp försäljningen och har även hjälpt Business Control att spara flera veckors arbete per kvartal.

  För demand plan/inköp har man med hjälp av rapporter baserat på lager, kommande inköp, prognoser, öppna orders och historisk försäljning snabbare kunnat svara på inköpsbehov och produkttillgångsfrågor. Rapporterna har automatiserats och samtidigt blivit mer detaljerade. Kunden spenderade tidigare 1 vecka i månaden på att göra dessa och då med sämre detaljeringsnivå.

  CFO kan nu följa prognostiserad kapitalbindning i lager 15 månader framåt vilket hjälper dem att ta mer effektiva beslut kassaflödesmässigt.

 • Använda

  Retailbolag

  Det har historiskt sett funnits stor brist på data för säljare och kostnadsställeägare kring uppföljningen mot deras bonusgrundande mål. Det fanns en hunger att kunna följa upp dem mer frekvent än 1 gång per kvartal. Detta har lockat in användarna och öppnat upp diskussioner kring hur Qlik kan breddas till fler uppföljningsområden.

 • Område

  Retailbolag

  • Finance
  • Operations
  • Planning
  • Inköp & försäljning
 • Beställare

  Retailbolag

  • Business controlling
  • Demand plan
  • Logistik
  • ecom controller
  • Sales controlling
  • IT
 • Utmaning

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Controlleravdelningen hade tidigare inget direkt systemstöd för analys. Data hämtades istället till Excel där vissa av rapporterna tog dagar att färdigställa. Det förutsatt att data var korrekt annars tillkom ofta mycket tidsödande merjobb.

 • Mål

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  En ny controllerchef anställdes hos kunden som hade en målbild om att controlleravdelningen skulle lägga betydligt större del av sin tid på analys och proaktivt arbete snarare än att fungera som rapportgenererande enhet.

  Vårt initiala uppdrag var att ersätta arbetsuppgifterna som hade med rapportgenerering att göra. Något som sedan mer och mer gått mot att bygga stöd för controllerns dagliga arbete.

 • Nytta

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Inga controllers vill idag gå tillbaka till hur det var förut. Med Qlik Sense kan controllers nu enkelt och snabbt följa upp marginalerna för 5 olika marknader, 2 märken, 100-tals modeller och 1000-tals olika tillval/paket med färsk data varje dag.

  Stora belopp har kunnat sparas på djupare och mer kvalitativ analysförmåga. Något som lett till att fel med t.ex. dubbelutbetalningar och felaktiga återbetalningsplaner till partners kunnat identifieras och korrigeras.

 • Använda

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Kunden vill få till ett förändrat arbetssätt och fokus i vardagen för controllers. Varje beställare fick därför som bonusgrundande mål att ta fram diverse rapporter och analyser i Qlik Sense med hjälp av stöd från sin Millnet BI konsult.

  För att komma snabbt och effektivt framåt skedde mycket av utvecklingen direkt i sittande möte och via storbild.

 • Område

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  • Försäljning
  • Headcount
  • Garantireserver
  • Resevanor
  • Valutaanalys
 • Beställare

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  • Controlling
 • Utmaning

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Kunden lade mycket tid på manuellt arbete med rapportframtagning och hade svårt att tränga ned på djupet för att analysera viktiga Område i verksamheten.

  Ett exempel. Man ville analysera faktura från fabrik v.s. faktura till kund uppdelat på grundbil och tillval. I ekonomisystem kom det in sammanslaget vilket gjorde det svårt att se om fabrikerna fakturerat rätt pris samt marginal på de olika tillvalen. Man hade tidigare försökt göra analysen i Excel men det dog ofta p.g.a. för mycket data.

 • Mål

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Målet med att implementera Qlik Sense i organisationen var att i största möjliga utsträckning eliminera manuellt byggda rapporter. Vinning finns i tidsbesparing samt säkerställandet av att rapportering görs på ett standardiserat sätt.

 • Nytta

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  Tack vare Qlik Sense har man sparat mycket tid samt gjort analys- och rapporteringsarbetet mindre personberoende. Alla har tillgång till informationen direkt och behöver inte längre vänta in en rapport i mailkorgen.

 • Använda

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  För att få med slutanvändarna har enklare utbildningar/genomgångar skett.

  Kundens organisation har historiskt varit vana med att få fasta rapporter vilka sedan vidarebearbetats i Excel. En utmaning har varit att få användarna att göra analysen direkt i Qlik Sense och förstå att data redan är bearbetad. Fler och fler har börjat inse detta vilket märks då önskemål om ytterligare applikationer börjat komma.

 • Område

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  • Ekonomi
  • Försäljning
  • Logistik
  • Lager
  • Inköp
  • Marknadsandelar
 • Beställare

  FORDONSFÖRSÄLJARE

  • Head of controlling
  • Försäljningschef
 • Utmaning

  Konsultbolag

  Kunden hade sedan tidigare en QlikView-miljö som bestod av 2 breda applikationer som innehöll en stor mängd varierande information.

  Utmaningen var att applikationerna inte var målgruppsanpassade, var tunga att öppna och köra samt att användarna inte fullt ut litade på att siffrorna stämde.

 • Mål

  Konsultbolag

  Företaget önskade nå ut till fler och nya målgrupper. Vissa målgrupper hade redan tillgång till QlikView men kunden hade som mål att få ut BI mer till de operativa leden. Gruppcheferna blev därför valda som första målgrupp för att börja använda Qlik Sense.

 • Nytta

  Konsultbolag

  Kunden har nu rullat ut målgruppsanpassade Qlik Sense applikationer till verksamheten. Något som förenklat och snabbat upp applikationerna vilket resulterat i ett ökat användande och förbättrad tillit till data.

 • Använda

  Konsultbolag

  Projektet har varit prioriterat från högsta nivå vilket satt spår hos slutanvändarna. Informationen har varit eftertraktad och kunden har lyft upp och pratat gott om lösningen internt.

  Kunden har haft en bra struktur för att förankra och driva på förändring. Från start har varje applikation haft en referensgrupp med nyckelanvändare samt superanvändare som skött förankring med referensgrupp och agerat filter/kravställare mot utvecklare.

  Referensgrupperna har varit en av kunden utvald grupp personer som valts beroende på målgrupp och syfte med Qlik Sense applikationen. Utvecklingsprocessen har följt nedan faser vilket skapat en bra förankring hos referensgrupperna och lett till få fel i funktion/data för driftsatta applikationer:

  1. Kravställning och mockup från kunden
  2. Iterationer av kravställning, utveckling och feedback
  3. Tester av superanvändare för att validera data
  4. C:a 2 veckors testperiod hos referensgrupp
  5. Vidareutveckling baserat på feedback
 • Område

  Konsultbolag

  • Medarbetare
  • Kund
  • Beläggning
  • Risk
  • Försäljning
  • Ekonomi
 • Beställare

  Konsultbolag

  • Controlling

Retail
Bolag

Utmaning

Kunden hade en äldre QlikView-miljö som var föråldrad och långsam när vi kom in i bilden. Ingen i kundens organisation hade tillit till siffrorna eller kände ägarskap för applikationerna.

Mål

Målet från kundens sida har varit att få organisationen att arbeta mer datadrivet samt även kunna följa upp mot lagda mål. Huvudsakligt fokus har legat på säljorganisationen, demand plan/inköp och kostnadsställeägarna.

Nytta

Säljarna kan nu enklare följa upp sin bonusgrundande försäljning och marginaler. Man har mer eller mindre gått ifrån fasta rapporter och kan nu istället löpande följa sin försäljning vs mål direkt i Qlik Sense. Detta har medfört att transparensen ökat, man arbetar mer standardiserat kring hur man följer upp försäljningen och har även hjälpt Business Control att spara flera veckors arbete per kvartal.

För demand plan/inköp har man med hjälp av rapporter baserat på lager, kommande inköp, prognoser, öppna orders och historisk försäljning snabbare kunnat svara på inköpsbehov och produkttillgångsfrågor. Rapporterna har automatiserats och samtidigt blivit mer detaljerade. Kunden spenderade tidigare 1 vecka i månaden på att göra dessa och då med sämre detaljeringsnivå.

CFO kan nu följa prognostiserad kapitalbindning i lager 15 månader framåt vilket hjälper dem att ta mer effektiva beslut kassaflödesmässigt.

Använda

Det har historiskt sett funnits stor brist på data för säljare och kostnadsställeägare kring uppföljningen mot deras bonusgrundande mål. Det fanns en hunger att kunna följa upp dem mer frekvent än 1 gång per kvartal. Detta har lockat in användarna och öppnat upp diskussioner kring hur Qlik kan breddas till fler uppföljningsområden.

Områden

 • Finance
 • Operations
 • Planning
 • Inköp
 • Försäljning

ANTAL ANVÄNDARE

Över 100 personer i hela Qlik-miljön

BESTÄLLARE

Business controlling, demand plan, logistik, ecom controller, sales controlling och IT

SUPERANVÄNDARE

Business control och demand plan


Fordons
Försäljare

Utmaning

Controlleravdelningen hade tidigare inget direkt systemstöd för analys. Data hämtades istället till Excel där vissa av rapporterna tog dagar att färdigställa. Det förutsatt att data var korrekt annars tillkom ofta mycket tidsödande merjobb.

Mål

En ny controllerchef anställdes hos kunden som hade en målbild om att controlleravdelningen skulle lägga betydligt större del av sin tid på analys och proaktivt arbete snarare än att fungera som rapportgenererande enhet.

Vårt initiala uppdrag var att ersätta arbetsuppgifterna som hade med rapportgenerering att göra. Något som sedan mer och mer gått mot att bygga stöd för controllerns dagliga arbete.

Nytta

Inga controllers vill idag gå tillbaka till hur det var förut. Med Qlik Sense kan controllers nu enkelt och snabbt följa upp marginalerna för 2 produktområden, 5 olika marknader, 100-tals modeller och 1000-tals olika tillval/paket med färsk data varje dag.

Controller-avdelningen har fått mer tid över för kvalificerat arbete istället för att löpande behöva bistå verksamheten med siffror som rör budget och utfall.

Stora belopp har kunnat sparas på djupare och mer kvalitativ analysförmåga. Något som lett till att fel med t.ex. dubbelutbetalningar och felaktiga återbetalningsplaner till partners kunnat identifieras och korrigeras.

Använda

Kunden vill få till ett förändrat arbetssätt och fokus i vardagen för controllers. Varje beställare fick därför som bonusgrundande mål att ta fram diverse rapporter och analyser i Qlik Sense med hjälp av stöd från sin Millnet BI konsult.

För att komma snabbt och effektivt framåt skedde mycket av utvecklingen direkt i sittande möte och via storbild.

Områden

 • Försäljning
 • Headcount
 • Garantireserver
 • Resevanor
 • Valutaanalys

Antal användare

160 stycken i hela Qlik-miljön

Beställare

Controlling

Superanvändare

4 controllers med ansvar för olika marknader.


Fordons
Försäljare

Utmaning

Kunden lade mycket tid på manuellt arbete med rapportframtagning och hade svårt att tränga ned på djupet för att analysera viktiga Område i verksamheten.

Ett exempel. Man ville analysera faktura från fabrik v.s. faktura till kund uppdelat på grundbil och tillval. I ekonomisystem kom det in sammanslaget vilket gjorde det svårt att se om fabrikerna fakturerat rätt pris samt marginal på de olika tillvalen. Man hade tidigare försökt göra analysen i Excel men det dog ofta p.g.a. för mycket data.

Mål

Målet med att implementera Qlik Sense i organisationen var att i största möjliga utsträckning eliminera manuellt byggda rapporter. Vinning finns i tidsbesparing samt säkerställandet av att rapportering görs på ett standardiserat sätt.

Nytta

Tack vare Qlik Sense har man sparat mycket tid samt gjort analys- och rapporteringsarbetet mindre personberoende. Alla har tillgång till informationen direkt och behöver inte längre vänta in en rapport i mailkorgen.

Använda

För att få med slutanvändarna har enklare utbildningar/genomgångar skett.

Kundens organisation har historiskt varit vana med att få fasta rapporter vilka sedan vidarebearbetats i Excel. En utmaning har varit att få användarna att göra analysen direkt i Qlik Sense och förstå att data redan är bearbetad. Fler och fler har börjat inse detta vilket märks då önskemål om ytterligare applikationer börjat komma.

Områden

 • Ekonomi
 • Försäljning
 • Logistik
 • Lager
 • Inköp
 • Marknadsandelar

Antal användare

Över 100 personer i hela Qlik-miljön

Beställare

Head of controlling och försäljningschef

Superanvändare

Controllers och produktchef


Konsult
Bolag

Utmaning

Kunden hade sedan tidigare en QlikView-miljö som bestod av 2 breda applikationer som innehöll en stor mängd varierande information.

Utmaningen var att applikationerna inte var målgruppsanpassade, var tunga att öppna och köra samt att användarna inte fullt ut litade på att siffrorna stämde.

Mål

Företaget önskade nå ut till fler och nya målgrupper. Vissa målgrupper hade redan tillgång till QlikView men kunden hade som mål att få ut BI mer till de operativa leden. Gruppcheferna blev därför valda som första målgrupp för att börja använda Qlik Sense.

Nytta

Kunden har nu rullat ut målgruppsanpassade Qlik Sense applikationer till verksamheten. Något som förenklat och snabbat upp applikationerna vilket resulterat i ett ökat användande och förbättrad tillit till data.

Använda

Projektet har varit prioriterat från högsta nivå vilket satt spår hos slutanvändarna. Informationen har varit eftertraktad och kunden har lyft upp och pratat gott om lösningen internt.

Kunden har haft en bra struktur för att förankra och driva på förändring. Från start har varje applikation haft en referensgrupp med nyckelanvändare samt superanvändare som skött förankring med referensgrupp och agerat filter/kravställare mot utvecklare.

Referensgrupperna har varit en av kunden utvald grupp personer som valts beroende på målgrupp och syfte med Qlik Sense applikationen. Utvecklingsprocessen har följt nedan faser vilket skapat en bra förankring hos referensgrupperna och lett till få fel i funktion/data för driftsatta applikationer:

 1. Kravställning och mockup från kunden
 2. Iterationer av kravställning, utveckling och feedback
 3. Tester av superanvändare för att validera data
 4. C:a 2 veckors testperiod hos referensgrupp
 5. Vidareutveckling baserat på feedback

Områden

 • Medarbetare
 • Kund
 • Beläggning
 • Risk
 • Försäljning
 • Ekonomi

Antal användare

Över 500 personer i hela Qlik-miljön

Beställare

Controlling

Superanvändare

Controllers samt affärssystem-specialist.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8 651 18 00

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på dina data

Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys / Rapportering och Budget / Prognos / Planering.