Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

Supply Chain Managment mot Retail & Wholesale med QlikView


Innehåll

Om Retail och Wholesale

Millnet BI har genom åren jobbat med en stor mängd kunder inom Retail / Wholesale. Detta har gjort att vi internt byggt upp en god kompetens om hur många företag vill jobba med sin löpande planering och verksamhetsuppföljning.

Vad är då retail? I begreppet brukar man (lite slarvigt) inkludera både de företag som säljer till andra företag och de som säljer direkt till slutkonsument. Passande svenska begrepp är här parti- och detaljhandel. Många retail-företag kombinerar båda kanalerna genom att ha både återförsäljare och egna butiker. Vanligt är även att dela upp retail-området utifrån vilken typ av varor de säljer, t.ex. Mode, Bygg, Vin/Sprit, Bensin, Livsmedel och Apotek. Alla dessa olika branscher verkar under sina specifika förutsättningar, även om de också har mycket gemensamt.

Partihandel vs Detaljhandel

Mycket har hänt sista åren där inträdet av e-handeln drivit på utvecklingen och förändrat förutsättningarna. Kunderna förväntar sig mer, de handlar i flera kanaler och har krav på en sammanhållen köpupplevelse samtidigt som de nyttjar den transparens som idag finns kring t.ex. priser, lagersaldon, rabatter och leveranstider. Behovet av att ta snabba, välgrundade och datadrivna beslut har ökat. Något som kräver överblick över hela varuflödet och en förmåga att processa data och nå ut med vital information till verksamheten.


Supply Chain inom Retail och Wholesale

Vill man driva en lönsam och växande retail-verksamhet så gäller det att ha koll på styrningen av varuflödet d.v.s. hela processen från tillverkning till leverans mot slutkund. Denna nyckelprocess går på engelska under namnet Supply Chain Management (SCM) och handlar i sin enkelhet om förmågan att köpa rätt vara och rätt kvalitet, i rätt mängd samt leverera denna i rätt tid till rätt plats. Något som är enklare sagt än gjort när det oftast handlar om tusentals artiklar som ska flöda mellan leverantör och kund. 

En i branschen ofta använd klyscha är att ”Retail is Detail”. Begreppet avser den stora mängd detaljer man som retail-bolag måste ha kontroll på med många kunder, butiker, leverantörer, transaktioner, produkter, förpackningar, storlekar, färger, säsonger, ordrar, leveranser osv.

Hur ett företags supply chain ser ut beror vilken typ av verksamhet man bedriver. Påverkande faktorer är t.ex:

 • Sortiment – har man egna varumärken eller köper man in och säljer andras varumärken?
 • Kanal – säljer man t.ex. via telefon, Ecom eller via butik?
 • Order - säljer man från lager eller på preorder (d.v.s. utifrån beställning)
 • Lager - driver man eget lager eller används 3:e part?
 • Transport – i egen drift eller i samarbete med 3:e part?

Alla ovan faktorer är viktiga och styrande förutsättningar när man vill mäta och optimera sitt varuflöde.


Dimensioner, Mätetal och KPI:er för Supply Chain i Retail

Grunden för att maximera försäljningen är givetvis bra kunderbjudanden. Samtidigt är det viktigt att ha en effektiv varuförsörjning så att man inte blir sittande med stora lager eller får varubrist på de varor kunderna efterfrågar.

Nedan går vi igenom olika delprocesser i Supply Chain för Retail-bolag och tar upp vanligen förekommande dimensioner, mätetal och KPI:er. För dig som vill ha lite bakgrund - vad är ett KPI / Nyckeltal?

Klicka på en delprocess för att hoppa direkt till avsnittet.

sortimentsplanering
produktutveckling
produktion
inköp
inleverans
lager
order
utleverans
försäljning
retur

Supply Chain Management Retail - stödprocesser

Sortimentsplanering

För att kunna planera och optimera sitt sortiment behövs bra analysverktyg och tydliga informationsunderlag. Större retail-företag arbetar mycket aktivt med sin sortimentsplanering och kategoristyrning. Exempel på bra information att inkludera i rapporter och analysunderlag är analyser över toppsäljande produkter, försäljning och marginal per försäljningskanal och produkttyp, prisanalys, svansanalys, kundkorgsanalys etc.

Viktiga dimensioner

 • Produkt - kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.
 • Försäljningskanal - butik, kund, land etc.
 • Retur- och reklamationsorsaker
 • Tid
 • Kvittoinformation

Viktiga mätetal

 • Antal SKU
 • Försäljning värde/antal
 • Kostnad
 • Marginal
 • Antal returer

Förslag på KPI:er & Analyser

 • Sortimentseffektivitet
 • Produktmarginal
 • Försäljning
 • % Reklamationer
 • % Returer
 • Svansanalys
 • Kundkorgsanalys
 • Prisanalys
 • Toppsäljare

Nedan bild visar en översiktsbild för uppföljning av ett retailbolags sortimentsplanering. Den visar hur sortimentet är uppbyggt och vilka delar som är stora, utvecklingen över tid samt försäljningen i förhållande till marginal.

screenshot supply chain management retail wholesale sortimentsplanering

Produktutveckling

Retailbolag som arbetar med egna varumärken har ofta en produktutvecklingsprocess som hanterar de olika stegen i utvecklingsarbetet. I större företag stöds denna process av ett Product Lifecycle Management System (PLM) som innehåller information om produkten, dess framtagning och hanteringen under hela dess livstid. I systemet finns mängder av data som kan vara intressant att analysera ur olika perspektiv för att säkra en optimal produktutvecklingsprocess.

Exempel på information att inkludera i rapporter och analysunderlag är:

Viktiga dimensioner

 • Producent
 • Leverantör
 • Material
 • Produkt/Style
 • Projektstatus

Viktiga mätetal

 • Prognostiserade volymer
 • Materialåtgång
 • Försäljning

Förslag på KPI:er & Analyser

 • % avslutade projekt i förhållande till startade projekt
 • Kostnadsdrivare
 • Sortimentseffektivitet

Inköp / Inleverans

Inköpsavdelningen är en central funktion för de flesta retailföretag och det finns många viktiga rapporter och KPI:er att följa på inköpsområdet. Intressanta områden att följa upp är t.ex. inköp vs försäljning, prisutveckling, marginalutveckling, leveranssäkerhet och leveransprecision samt kvalitet och reklamationer. Man kan med fördel följa upp sina leverantörer med hjälp av ett s.k. Supplier Scorecard, där man definierar ett antal nyckeltal som följs upp per leverantör.

Viktiga dimensioner

 • Leverantör (Typ av leverantör, status)
 • Producent (Ursprungsland)
 • Inköpsorder (ordernr, status, ordertyp)
 • Produkt (kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.)
 • Order och leverans
 • Transportsätt
 • Tid

Viktiga mätetal

 • Inköpspris
 • Inköpsvärde
 • Landat pris
 • Marginal
 • Leveransdatum
 • Leveranser – antal, vikt, volym

Förslag på KPI:er & Analyser

 • Marginal vs föregående år
 • Betalningsvillkor
 • Leveranssäkerhet
 • Leveransprecision
 • Andel reklamationer

Lager

För ett retailföretag är det centralt att lyckas med sin lageroptimering. Du vill varken köpa för lite eller för mycket. Köper du för lite så tar varorna slut och du kan inte maximera din försäljning. Köper du för mycket så binder du pengar i onödan, riskerar att få för gamla varor med påföljande inkurans, eller tvingas rea en alltför stor andel. När du analyserar lageroptimeringen är det viktigt att få med information både om aktuellt lager, historisk försäljning, prognosticerad försäljning, inköp på väg samt eventuella kundreservationer.

Ansvaret för lageroptimeringen kan höra till olika avdelningar beroende på företag. Vissa företag har en egen Merchandise-avdelning inom Försäljningsfunktionen, hos andra ligger ansvaret hos Inköp eller ibland hos Logistik.

De flesta företag inom retail arbetar med beställningspunkter för leveranserna till de egna butikerna utifrån ett riktat lager och sortiment i butik. Att löpande följa fyllnadsgraden och lageromsättningen i butik är därför också viktigt för att vara framgångsrik inom retail.

Exempel på information att inkludera i rapporter och analysunderlag är:

Viktiga dimensioner

 • Produkt
 • Lager fysiska och virtuella
 • Försäljningskanaler
 • Carry overs eller säsongsvaror
 • Ordertyper
 • Tid

Viktiga mätetal

 • Lagersaldon
 • Lagervärden
 • Inköpsorder
 • Reservationer
 • Leveranser – antal, vikt, volym
 • Lagertransaktioner

Förslag på KPI:er & Analyser

 • Lageromsättningshastighet
 • Veckor i lager
 • Genomförsäljning%
 • PMROI
 • Open to Buy
 • Försäljning per kanal

Nedan visas en rapport för genomförsäljning, dvs. lager och inköp i förhållande till försäljningen. Rapporten kan enkelt brytas ner vidare per produktgrupp och artikel genom att klicka sig ned i hierarkin.

screenshot supply chain management retail wholesale lager1

Nedan visas en Dashboard som ger översikt över hur genomförsäljningen ser ut per land och per affärsenhet.

screenshot supply chain management retail wholesale lager2

Order

För ett företag som sysslar med Wholesale är uppföljning av orderläggningen ett centralt område. De flesta företag brukar definiera en vara som såld när den levereras ut från lager.

En order har normalt olika statusar som t.ex. reserverad, allokerad, under behandling, på väg, levererad och fakturerad. Det är viktigt att ha kontroll över hur orderstocken ser ut och i vilken status ordrarna befinner sig. När ordern väl är levererad så vill vi följa upp leveransprecisionen mot kunderna, samt andelen returer och reklamationer. 

Viktiga dimensioner

 • Kund - status, marknad, etc.
 • Order - ordernr, status, ordertyp
 • Produkt - kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.
 • Leveransdatum
 • Carry overs eller Säsongsvaror
 • Tid

Viktiga mätetal

 • Orderantal och värden
 • Antal artiklar
 • Orderdatum
 • Orderstatus
 • Budget
 • Tidigare perioder

Förslag på KPI:er & Analyser

 • Försäljning mot tidigare perioder och Budget
 • Leveransprecision
 • % Returer
 • Genomsnittligt ordervärde
 • Genomsnittligt antal artiklar per order

Supply Chain Management Retail Wholesale Order

Utleverans

Transportkostnaderna för ett retailföretag är ofta höga och då blir möjligheten att kunna optimera olika transportprodukter en framgångsfaktor. Hur ser fyllnadsgraden i kartongerna ut? Har vi optimerat antalet leveranser, antal pallar osv?

Viktiga dimensioner

 • Mottagare – Kund/Butik
 • Leveransvillkor
 • Förpackningstyp
 • Transportsätt
 • Tid

Viktiga mätetal

 • Levererad kvantitet, vikt och volym
 • Transportkostnad
 • Cut off-tider

Förslag på KPI:er & Analyser

 • Kvantitet/Leverans
 • Kvantitet/Box
 • Antal leveranser
 • Leveransprecision och leveranskvalitet mot kund

Supply Chain Management Retail Wholesale Utleverans

Retur/Reklamation

För alla typer av retailföretag är det viktigt att följa upp vilka returer och reklamationer man får och vad dessa beror på.

Viktiga dimensioner

 • Försäljningskanal
 • Kund/Butik
 • Produkt (kategori, segment, modell, pris, säsong, status etc.)
 • Ordertyp
 • Returorsak
 • Reklamationsorsak

Viktiga mätetal

 • Antal returer
 • Antal reklamationer
 • Antal sålda artiklar

Förslag på KPI:er & Analyser

 • Andel returer
 • Andel reklamationer
 • Andel returer & reklamationer efter leverantör och kategori

Supply Chain Management Retail Wholesale Returer


Fördjupa dig - ladda ned rapporter och se film

Fördjupda dig inom området datadriven Supply Chain Managment med material från Qlik.  

Se film - Qlik och Supply Chain

Se film - Qlik och Supply Chain

Se hur du med med lösningar från Qlik kan utforska de data och processer som påverkar ert varuflöde. Integrera stora datavolymer från många datakällor och visualisera tidigare okända mönster, trender och relationer i data.

15 företag som ligger i framkant med Supply Chain

15 företag som ligger i framkant med Supply Chain

Minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra samarbetet i varukedjan genom att få bättre koll på ert varuflöde. Läs hur 15 företag förbättrat flexibiliteten, tillgängligheten och effektiviteten i sitt varuflöde.

Supply Chain - idag och i framtiden

Supply Chain - idag och i framtiden

Rapporten tar upp fyra områden som driver förändring i dagens supply chain, den roll dataanalys fått och hur framtiden ser ut vad gäller planering, exekvering och utformning av SCM.


Prata med oss - vi kan området! 

Ett effektivt varuflöde är avgörande för de retailföretag som vill vara framgångsrika. Vi har praktisk erfarenhet från området och finns tillgängliga som projektledare, konsulter och resurser för kunder som vill ta ett helhetsgrepp på området med välfungerande analys, rapportering och planering.

Anders Fagerstedt

Anders Fagerstedt

Anders har arbetat på Millnet BI sedan mars 2016 och kommer senast från Tretti.se. Anders har erfarenhet från inköp, logistik, process- och affärsutveckling samt Business Intelligence i den snabbrörliga e-handeln.

Anders har sedan han började på Millnet BI haft ansvar för projektledning i Qlik-satsningen hos en av våra största Retail-kunder.

Kontakta Anders

070 818 28 92

Unn Hertzberg

Unn Hertzberg

Unn började i augusti 2016 och kommer närmast från Filippa K där hon har arbetat som Logistikchef och med analys och strategiarbete med fokus på varuförsörjningskedjan. Innan dess kom hon närmast från ICA AB.

Unn har totalt 15 års erfarenhet av arbete med analys inom Retail och har en djup förståelse för varuflödet alla delar och för vad som krävs för att få på plats ett effektivt och välanvänt beslutsstöd.

Kontakta Unn

070 215 48 17


Passar QlikSense dig?
-->

Taggar: Analys, Retail, Rapportering, Supply Chain Management, SCM

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn