Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

Rapport - så jobbar svenska företag med sin prognosprocess och löpande framåtblick=

På uppdrag av Millnet BI och Planacy har företaget 1company producerat en rapport om hur svenska företag jobbar med prognoser och löpande framåtblick.

Många företag kompletterar den årliga budgeten med en prognosprocess för att säkerställa den löpande framåtblicken. De flesta gör detta för att vara proaktiv och kunna anpassa sig i en föränderlig omvärld. Vi ville undersöka detta område närmare då det (vad vi vet) inte finns någon rapport av senare datum som speglar svenska företags situation och förhållanden inom området.

 

Underlag för rapporten har varit en enkät som besvarats av 62 företag vilket sedan kompletterats med ett antal djupintervjuer. Exempel på deltagande företag är t.ex. SEB, Skanska, Fortum, Scania, Sandvik, Loomis, Volvo Cars och Pernod Ricard.


Övergripande rapportresultat

Nedan görs en summering av ett antal övergripande resultat som presenteras i rapporten. Ladda ned rapporten för att få tillgång till fulla resonemang och kompletterande diagram.

Vad är syftet med prognosarbetet?

Att förbättra sin styrningsförmåga är ett ständigt aktuellt ämne. Respondenterna bedriver idag i snitt 2 pågående projekt inom området och har här ett extra stort fokus på att förbättra sin uppföljning och sitt prognosarbete.

Syftet med prognosarbetet är av respondenterna primärt beskrivet som att skapa bättre framåtblick, utgöra ett tidigt varningssystem samt verifiera att de mål som sattes i budgeten fortfarande gäller.

Hur arbetar man med prognoser?

Prognosprocessen är en gruppövning med controllern som drivande aktör och med gott engagemang från verksamheten via en linjechef.

Nästan hälften av företagen prognostiserar endast på finansiella mått och 30% även på kund-, försäljnings- och marknadsmått. En mindre del gör det på KPI-nivå som t.ex. process, produktions- eller produktivitetsmått medan antalet som gör det på HR, kompetens eller utvecklingsrelaterade mått är mycket få.

Hela 40% anser att prognosprocessen är en politisk och konsensusdriven process med de utmaningar det medför. För många används endast en mindre del av tiden i processen för att verkligen blicka framåt, analysera och diskutera olika potentiella scenarios och utfall.

Det vore verkligen perfekt om vi kunde jobba med prognoser som man ska. Idag är de mer genomgång av historik än blick framåt.

Vanligast är att man använder 3 till 5 olika IT-stöd under arbetets gång och att man gör prognoserna i 1 till 4 månaders intervall. Endast var 5:e företag har övergivit fasta prognostillfällen och jobbar med rullande prognoser.

Något över 33% av respondenterna uppdaterar fortlöpande sin prognos via intäkts/kostnads-drivare medan endast 20% arbetar med scenario/what-if analyser.

Vilka utmaningar ser man med sin prognosprocess?

Pricksäkerheten i prognoserna har en del att önska. Hela 23% vet inte hur mycket de avviker och 38% har en felmarginal på över/under +-5%. Konsekvenser detta ger anges primärt vara att beslut blir mindre faktabaserade, organisationen drar åt olika håll och externa intressenter får felaktig information.

Den absolut största anledningen till prognosavvikelserna anges vara politiska inslag i form av påverkan från aspekter som företagskultur, styrning, ledning och den influens budgetmålen ger. Det vill säga aspekter som är nära kopplat till dimensioner som process och organisation. Övriga aspekter som sticker ut är utmaningar med IT-stöd samt datakvalité.

Hur avser man stärka sin prognosprocess?

Samtliga företag ser att förbättringar går att göra men att bilden kring vad som bör prioriteras är något fragmenterad. Möjliga initiativ spänner över områden som process, organisation, IT-stöd och data.
Framtida initiativ som sticker ut av de olika alternativen är:

  • bättre samarbete
  • en tydligare process med bättre samarbete och breddat deltagande
  • bättre IT-stöd
  • övergång till rullande prognoser
  • mer arbete med scenario / what-if analyser

Ovan förbättringsinitiativ stöds intressant nog av flera internationella undersökningar som viktiga punkter för att stärka kvalitén i prognosarbetet. Vanligt förekommande råd är från dessa undersökningar att:

  • gå över till rullande prognoser
  • öka engagemanget genom en tydligare process samt bättre samarbete och breddat deltagande
  • mindre fokus på detaljer och ökat fokus användning av drivare
  • lägga mer tid på scenario/what-if analys

Taggar: Prognos, Planering, Planacy

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn