Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

Qlik beslutsstöd - en ordbok över de svåra orden i Qlik-världen

Under en snittmånad jobbar vi på Millnet BI med över olika 100 kunder på diverse Qlik-projekt. Interaktionerna med kunderna är många och det dyker säkert upp en del svårförståelig lingo ibland som inte är helt självförklarande.

För att bringa ordning i en värld av svengelska och akronymer har vi på denna sida ordnat och kortfattat förklarat vanliga begrepp som du kanske stöter på i ert QlikView eller Qlik Sense projekt.

Givetvis skall det vara lätt att få överblick – olika snabblänkar är därför inlagda i dokumentet så du snabbt kan orientera dig.

Finns det något begrepp du saknar och tycker borde listas? Var inte blyg – skicka ett kort mail med ditt förslag till så inkluderar vi det!

Hoppa till en bokstav

A | B| C| D| E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X


–A–

API - Application Program Interface
Ett API består i grunden av ett antal programmeringsstandarder och definierade instruktioner för hur man interagerar med eller bygger webbaserade tjänster.

T.ex. har Qlik Sense ett välutbyggt API som ger möjlighet att programmatiskt interagera med en Qlik Sense installation för att t.ex. göra integrationer, lägga till ny funktionalitet eller administrera installationen.

Affärssystem
En svensk term för det engelska begreppet ERP.

(till början)

–B–

Beslutsstöd
En svensk översättning av den engelska termen Business Intelligence.

Balanced scorecard
Ett management-system för att planera och styra organisationer utefter uppsatta mål och strategier. Utifrån organisationsstrukturen summerar och organiserar ett balanced scorecard verksamhetens nyckeltal på en sida.

BI
Förkortning av termen Business Intelligence.

BICC - Business Intelligence Competency Center
En grupp människor som är ansvariga för organisationens Business Intelligence initiativ och aspekter som t.ex. dess strategi, projekt och system.

Big data
En under sista åren mycket populär men samtidigt diffus term. Begreppet har olika innebörd för olika organisationer och det tenderar dessutom att röra på sig. Vad som var big data 2010 är inte big data idag.

Oftast kort beskrivet som datamängder som är för stora eller komplexa för att kunna hanteras med traditionella tekniker. Ordet ”hanteras” innebär här fånga, lagra, hantera och analysera.

Den teoretiska affärsnyttan kring Big Data är att kunna skapa en bättre helhetsbild av olika områden byggd på stora aggregat av data men också kunna målgruppsanpassa budskap och funktioner till små målgrupper eller t.o.m. individer.

Utmaningarna med Big Data som oftast lyfts fram är kombinationen av egenskaperna:

  • Storlek – storleken på datamängden
  • Hastighet – den hastighet med vilken data fångas och tolkas
  • Variation – antalet varianter av data som skall fångas in och tolkas. Exempel på data kan vara från maskiner (tex. mobiltelefoner, RFID, elmätare osv), log-data från datorer, social media osv

Business Discovery
En term myntad av Qlik som ligger i linje med begreppet Data Discovery.

Begreppet syftar på en ny typ av Business Intelligence lösningar som kom fram på 2010-talet. Dessa stödjer, bättre än traditionella lösningar, användarna i att själva läsa in, visualisera och analysera data samt få stöd för samarbete direkt i IT-stödet.

Välkända aktörer i segmentet inkluderar Business Intelligence aktörer som Qlik, Tableau Software och Tibco Spotfire.

Business Intelligence
En term som historiskt haft innebörden av att göra omvärldsbevakning.

Idag används termen främst med innebörden att man användander information som leder till beslut och handlingar som förbättrar en organisations måluppfyllelse och konkurrenskraft.

Business Intelligence programvaror som t.ex. QlikView eller Qlik Sense gör det möjligt att hämta och bearbeta data samt målgruppsanpassa denna till information som skapar nya insikter och underlag för beslut.

(till början)

–C–

Cirkulär referens
Ett fel som kan uppstå I en Qlik datamodell där nycklarna mellan minst tre tabeller skapar en cirkel-koppling. När detta inträffar slås logiken i Qlik’s associativa motor QIX ut vilket kan leda till att konstiga kopplingar mellan data görs. Cirkulära referenser skall alltid undvikas.

CPM - Corporate Performance Management
En term som myntades av analysföretaget Gartner och som t.ex. även används i namnet på deras kända ”Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites”.

En CPM-plattform stödjer övervakningen och exekveringen av en organisations strategi. Ett CPM-system integrerar flera affärsprocesser som t.ex. planering, budget, prognos, konsolidering, analys och rapportering.

(till början)

–D–

Dashboard
En grafisk representation som visar en för verksamheten och målgruppen viktig samling nyckeltal som indikerar hur verksamheten går och mår vid en specifik tidpunkt.

Data som visas är aggregerad och visualiseras på ett sätt så det är enkelt att se om den avviker eller inte från satt förväntansnivå.

Jämför dashboard med scorecard.

Data
Ett kvalitativt eller kvantitativt värde som utgör en digital beskrivning av objekt som finns i vår värld. Data kan uttryckas i olika skepnader som t.ex. video, bilder, text, ljud eller värme.

Observera skillnaden mellan data och information där den sistnämnda är data med adderad kontext.

Databas
En samling digital data som ordnats i ett specifikt format så att det enkelt kan lagras, läsas, underhållas och uppdateras. En vanlig typ av databas är en relationsdatabas.

Dataintegration
En process där data från olika datakällor kombineras ihop.

Dataintegritet
Ett begrepp som ofta används om vartannat med begreppet datakvalité (även om de skiljer sig åt).

Man kan säga att datakvalité är ett aggregat av flera kvalitéer och att en samling av dessa i sin tur renderar i en upplevd dataintegritet. Annorlunda uttryckt så utgör data integriteten ett mått på hur mycket förtroende en organisation har för sitt data.

Datakvalité
Uttrycker hur väl enskilt data kan anses vara pålitligt för att man skall kunna dra slutsatser, ta beslut eller planera utifrån det.

Notera att hur väl datakvalité anses upprätthållas kan variera beroende på betraktare. Att data är pålitlig utgörs av en kombination av egenskaper som t.ex. kan inkludera om den är komplett, aktuell, finns i en kontext, är åtkomstbar osv.

Hög upplevd datakvalité är avgörande för att beslutsstöd skall användas och är avgörande för att beslutsunderlag skall uppfattas som korrekta.

Läs hur begreppet datakvalité skiljer sig emot begreppet dataintegritet.

Datamigrering
En process där data flyttas mellan olika system och eventuellt även transformeras som ett steg i flyttprocessen. Kan ingå som ett delmoment i en ETL-process.

Datamodell

En datamodell definierar dataflöden och dataobjekt samt relationerna mellan olika dataobjekt. Rätt framtagen så skall datamodellen vara resultatet av ett samarbete mellan beställarna från verksamheten och de som utvecklar lösningen.

Datamodeller kan utformas på olika sätt men det finns samtidigt framtagen best practice för hur t.ex. en Qlik-datamodell bör vara utformad.

Datareplikering

Processen kring att dela data för att säkerställa dess likhet mellan olika datakällor.

Datamängd
En samling av data – oftast strukturerad i någon form av struktur som t.ex. en tabell.

Datakälla
En mjukvara som tillhandahåller data – t.ex. en databas eller ett API.

Datalager
En svensk översättning av den engelska termen data warehouse.

Datavisualisering
Data uttryckt visuellt och utformat så det effektivt kan förmedla information eller kunskap.

Data access
En aktivitet eller typ av metod för att se eller hämta lagrad data.

Data-aggregering
Data som samlas ihop och sparas eller presenteras i ett summerat format. Exempelvis så är ”Försäljning 2015” summan av alla försäljningstransaktioner under år 2015.

Data analytics
Processen att med programvara som stöd samla in och skapa förståelse från data för att kunna ta faktabaserade beslut. En term som i vardagen används om vartannat med Business Intelligence.

Data connector
En data connector exponerar data från en datakälla. Den gör det enkelt att koppla upp sig mot datakällan och läsa från denna.

Data discovery
Data discovery lösningar som t.ex. Qlik Sense och Tableau Software utgör en ny (från år 2012 och framåt c.a) typ av beslutsstöd.

Det är en typ av beslutsstöd som sätter slutanvändaren i förarsätet och gör det möjligt för denna att själv hämta, visualisera och analysera data. Funktionellt utformat så det skall vara intuitivt, hjälpande och grafiskt rikt.

Data governance
En uppsättning regler och stöd som säkerställer att tillgänglighet, integritet, säkerhet och användbarhet på data upprätthålls.

Data mining
En process där man försöker identifiera mönster i data. Ofta i samband med att stora datamängder s.k. big data bearbetas.

Data repository
En plats där tidigare uppdelat data lagras gemensamt och permanent. Ett annat vanligt använt ord är Data Warehouse.

Data storytelling
Förmågan att i form av en berättelse uttrycka en idé, oftast visuellt rikt, med data så den når fram till åhöraren.

I en data storytelling-lösning skall det vara möjligt att göra en fortsatt analys genom att med enkla medel återvända till det underliggande data som används för att bygg upp berättelsen.

Data transformering
Ingår som ett steg i ETL-processen där man ser över data och modifierar den för att t.ex. rätta upp felstavningar, ta bort duplikat data, addera metadata eller koppla ihop olika data. Processen kan göras av flera skäl som t.ex. för att säkerställa datakvalité, optimera data för lagring eller identifiera felkällor som producerar felaktig data.

Data warehouse
Ett data warehouse samlar data från en eller flera datakällor och har en struktur optimerad så den kan lagra stora mängder data. Många lösningar är byggda så att logik lagras och beräkningar görs i datalagret medan beslutsstödets uppgift är att exponera och visualisera data till rätt mottagare.

Dimension
En dimension är en beskrivning eller kategorisering av data och kan ses som ett perspektiv på ett ämne eller en händelse.

Bästa sättet att tänka på dimensioner i Qlik-världen är att se på det som svaret på frågan ”vad vill jag visa för ett specifikt mått?” – t.ex. vecka, kund, säljare, färg eller leverantör.

Drilla
Ett svengelskt begrepp för att navigera mellan olika nivåer i data med många dimensioner. Med olika nivåer avses att data kan vara på allt från transaktionsnivå till en mer eller mindre aggregerad nivå.

Driver
En driver är ett typ av program som körs i bakgrunden och hanterar kommunikationen mellan två enheter eller program.

Drag & drop
Möjligheten att i moderna beslutsstöd kunna dra och släppa objekt för att te.x. bygga upp eller modifiera en vy för analys eller rapportering. Funktionen gör det enkelt och intuitivt för slutanvändaren att jobba med gränssnittet och är idag mer eller mindre standard i s.k. self service verktyg.

DW
En förkortning av ordet Data Warehouse.

(till början)

–E–

EPM - Enterprise Performance Management
En term som oftast används med samma innebörd som CPM.

ERP - Enterprise Resource Planning
Ett mer eller mindre standardiserat och modulariserat IT-stöd som används för att samla in och spara data som genereras i en organisations olika processer. ERP-systemet gör det möjligt för organisationer att effektivt driva och koordinera resurser, information och processer.

ETL - Extract, Transform and Load
En process som används i t.ex. datalager och beslutsstöd för att förbereda data för rapportering eller analys.

De olika stegen innebär:

  • Extract – ladda data från en eller flera datakällor
  • Transform – olika typer av bearbetning av ovan laddad data så den följer det format och den kvalité som efterfrågas
  • Load – lagring av data i ett specifikt format och på en efterfrågad lagringsplats
Expression
Ett expression eller uttryck är i Qlikview och Qlik Sense en formel. Expression's kan finnas på ett flertal platser i en Qlik-applikation som t.ex. i laddningsscriptet, i diagram, i textboxar o.s.v.

(till början)

–F–

Fält
En kolumn i en Qlik-tabell. Alla fält kan i en Qlik-lösning alltid visualiseras i en listbox.

(till början)

–G–

Gartner Magic Quadrant
En metod och ett sätt att visualisera marknadspositionen för enskilda företag i teknikmarknader. Gartner publicerar olika rapporter varje år per teknikmarknad, t.ex. Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence där Qlik ingår.

Guided Business Intelligence
En typ av beslutsstöd (t.ex. QlikView) där användaren själv inte kan modifiera eller skapa datamodellen. Detta görs istället centralt och då oftast av IT-funktionen som även kan bygga mer eller mindre paketerade lösningar, snitslade vägar och styra användandet efter regelverk.

(till början)

–H–

Hidden script
En del av ett Qlik-laddningsscript som är gömt och lösenordsskyddat.

Hierarchy
Organiseringen av data i olika nivåer så det blidar en trädstruktur. Nivån ovanför kallas förälder, nivån under kallas barn och element på samma nivå är s.k. kategorier.

Historisk data
Insamlad data om tidigare händelser och förhållanden relaterat ett visst ämne. Data kan finnas i eller utanför organisationen, vara manuellt eller automatiskt genererad och vara lagrad i olika typer av format.

(till början)

–I–

Information
Data som presenteras i ett sammanhang.

In-memory databas
Databaser som använder internminnet (RAM) i en dator för lagring. QlikView var i detta avseende en pionjär på beslutsstöds-marknaden – läs mer i QlikView historia.

(till början)

–J–

–K–

Klustring
En grupp av resurser (t.ex. servrar) som är medvetna om varandra och försöker uppnå ett gemensamt mål. Används ofta i samma andetag som man pratar lastbalansering.

Kolumn-databas
En databas som lagrar data i kolumner istället för rader.

I denna typ av databas så är t.ex. alla namn lagrade i en kolumn, alla adresser i en annan osv. En fördel med kolumn-databaser är att de ökar komprimeringen av data och snabbar upp hastigheten med vilken data kan läsas.

KPI - Key Performance Indicator
Ett KPI är ett specifikt mått framtaget för att hjälpa en organisation definiera och utvärdera hur framgångsrikt det är och hur det utvecklas över tiden. Organisationer, delar av organisationer och enskilda individer kan alla ha KPI’er som behöver följas. Läs mer om KPI / Nyckeltal

(till början)

–L–

Legacy system
Beskriver datorsystem som t.ex. ett ERP som borde tagits ur drift för länge sedan men som fortsätter användas.

Lastbalansering
En process där man sprider arbetsbelastningen för en enskild server över ett nätverk eller datorkluster för att optimera prestanda och upprätthålla förväntad svarstid och driftsäkerhet.

Lastbalansering via klustring kan i Qlik-världen uppnås med produkter som QlikView Server, QlikView Publisher och i Qlik Sense världen genom att sätta upp flera noder.

Loggfiler
En typ av fil som skapas automatiskt för att spåra händelser som inträffat under drift – t.ex. vid vilken tidpunkt en dator startades, av vem, typ av dator osv.

Login Access Token
En typ av token som används i Qlik Sense och som ger rätt till 10 inloggningar mot en Qlik Sense server under 28 dagar. Läs mer om Qlik Sense licensiering

(till början)

–M–

Metadata
Data som beskriver annan data. Om t.ex. ett foto är data så kan t.ex. metadata utgöras av datum då foto togs, kameramärke, upplösning etc.

Mått (measure)
Mått utgörs av ett värde. Tänk på mått i i Qlik-världen som ett svar på frågan ”vad vill jag se?” där du kanske vill se försäljning, kostnader, besök osv. Ett alternativt sätt att se på mått är att se det som data som ligger i en tabell-cell i korsningen av en horisontal och vertikal kolumn.

Enskilda fångade mått kan bindas ihop med tid och utgör då en trend eller så kan de aggregeras till högre nivåer.

Mått har i QlikView även ofta kallats expression vilket dock inte alltid är samma sak. Ett expression kan t.ex. även utgöra en beskrivning/etikett eller definitionen av en sorteringsordning.

(till början)

–N–

Nyckeltal
Svenska ordet för KPI.

(till början)

–O–

ODBC - Open DataBase Connectivity
En ODBC-driver är en programvara som gör det möjligt att kommunicera med en relationsdatabas.

OLE DB - Object Linking and Embedding for Databases
OLE DB är efterföljaren till ODBC och gör det möljigt att kommunicera med alla typer av databaser – inte bara relationsdatabaser.

(till början)

–P–

Prediktiv Analys
En form av dataanalys där mönster i data används för att förutsäga framtida händelser, utfall eller trendutvecklingar.

(till början)

–Q–

QAR - QlikView ARchive file
QAR är en komprimerad fil (i zip-format) som innehåller en eller flera filer som bygger upp en QlikView extension.

Qlik
Ett företag med rötterna i Sverige men huvudkontoret i USA. Läs mer om Qlik’s historia.

Qlik DataMarket
En tjänst från Qlik för att integrera 3:e parts data med egen verksamhetsdata. Läs mer om Qlik Datamarket.

Qlik extension
Ett Qlik-extension objekt är en kodmodul som gör det möjligt att integrera externa och med Qlik-verktyget funktionellt fungerande objekt som t.ex. knappar, visualiseringar och kartor. Ett Qlik-extension kan hämta data från Qlik-verktyget och även skicka tillbaka de klick som görs i objektet till Qlik-verktyget.

Qlik laddningsscript
Ett Qlik laddningsscript är ett SQL-liknande språk som används i QlikView och Qlik Sense för att ansluta till datakällor och definiera datamodellen. Data hämtas när Qlik ladddningsscriptet körs.

Qlik NPrinting
Ett rapportverktyg som stödjer avancerad rapporthantering i Qlik-miljöer. Läs mer om Qlik NPrinting

Qlik Sense
En beslutsstödsprodukt från Qlik. Läs mer om Qlik Sense

Qlik Sense Cloud
En tjänst från Qlik som gör det möjligt att skapa och använda Qlik Sense applikationer privat via en säker Qlik-molntjänst. Läs mer om Qlik Sense Cloud

Qlik Sense Desktop
En Qlik Sense MS Windows-applikation som är gratis att ladda ned och fullt funktionellt fungerande. Ladda ned Qlik Sense Desktop

Qlik Tech
Det juridiska namnet på företaget som driver varumärket Qlik med tillhörande produkter och tjänster.

QlikView
En beslutsstödsprodukt från Qlik. Läs mer om QlikView

QlikView accesspunkt
En webbsida som visar och ger access till alla QlikView-dokument som användaren har rättighet att öppna. För att kunna köra en QlikView accesspunkt krävs att man har en QlikView Server.

QlikView Personal Edition
En QlikView MS Windows-applikation som är gratis att ladda ned och fullt funktionellt fungerande. Ladda ned QlikView Personal Edition

QlikView Publisher
QlikView Publisher är en serverkomponent till QlikView-plattformen som laddar data från olika datakällor, förbereder QlikView-dokument för användning genom t.ex. datareducering utefter behörigheter samt distribuerar QlikView-dokument till QlikView Server.

QlikView Server
En QlikView Server's uppgift är att hantera kommunikationen mellan anslutande klienter och QlikView-dokument. Den laddar upp QlikView-dokumentet i serverns minne och kalkylerar samt presenterar resultatet av de urval användaren gör.

QDF - QlikView Deployment Framework
Ett centraliserat ramverk innehållandes standarder och ”best practices” för installation och utveckling av QlikView-lösningar.

QIX - Qlik Indexing Engine
QIX är motorn bakom produkterna QlikView och Qlik Sense.

Den komprimerar t.ex. data för snabbare behandling, gör alla beräkningar och indexerar data associativt. QIX lagrar data i en s.k. kolumndatabas. Se en video som berättar mer om QIX

Qonnections
Qlik’s årliga evengagemang för partners som från år 2016 även är öppet för kunder. Läs mer om t.ex. Qonnections 2016

QuickView
När QlikView släpptes i sin första version år 1994 hette det QuickView. QUICK stod för Quality, Understanding, Interaction and Knowledge. Läs mer om Qlik's historia

QVF
Ett filformat som används av Qlik Sense. Gör det möjligt att lokalt spara och flytta en Qlik Sense applikation. Den innehåller all logik, data, datakopplingar och gränssnitt som behövs för att köra en Qlik Sense applikation i sin helhet.

QVD - QlikView Document
QVD är ett dataformat som ägs av Qlik och som gör det möjligt att lagra data med hög kompression samt även läsa in data i QlikView med hög hastighet. Bara QlikView-applikationer kan läsa data från QVD-filer.

QVS
QVS är en förkortning med två betydelser.

  • QlikView Server: en produkt som tillhör QlikView-produktlinjen och som hanterar QlikView-dokument, dataladdningar, användare och licenser.

  • QlikView Script: en filändelse som används för QlikView scriptfiler. Dessa kan lagras lokalt och läsas in av QlikView under körningen av ett QlikView-laddnigsnscript.

QVX - Qlikview Data Exchange
QVX är ett öppet och publikt dataformat för att skriva och läsa data. QVX gör det möjligt att exportera och strömma data som snabbt kan läsas av te.x. QlikView.

QVW - QlikView Worksheet
En QVW-fil går att spara lokalt och kan flyttas till annan plats och öppnas. Den innehåller allt som behövs för att få en fullt fungerande QlikView-lösning som t.ex. datakopplingar, data, datamodell och gränssnitt.

(till början)

–R–

Referensdata
En typ av data som beskriver ett objekt och dess egenskaper närmare.

Relationsdatabas
En speciell typ av databas som är mycket vanlig och som består av tabeller och mellan dem definierade relationer. Det standardadmässiga sättet för en användare eller program att nå en relationsdatabas är med SQL.

Responsiv design
Moderna besluttstöd som Qlik Sense stödjer s.k. responsiv design. Något som innebär att lösningen automatiskt optimerar användarupplevelsen utifrån vilken typ av enhet användaren använder som t.ex. desktop, iPad, eller iPhone. 

(till början)

–S–

Scorecard
En grafisk representation av utvecklingen över tiden för ett mätetal. I s.k. performance scorecards så ställs ett KPI mot ett mål uppsatt specifikt för framtaget KPI.

Jämför scorecard med dashboard och balanced scorecard.

Section access
En del av ett Qlik-laddningsscript som definierar vem som access till data och vad som kan göras i en Qlik-applikation.

Self Service Business Intelligence
Representerar en typ av beslutsstöd (t.ex. Qlik Sense) där användaren har mer fria tyglar jämfört med Guided Business Intelligence lösningar.

En self service lösning ger slutanvändaren möjlighet att själva skapa eller modifiera rapporter och analysvyer. Något som avlastar den centrala IT-funktionen och gör att behoven hos den enskilde användare snabbare kan tillfredställas.

För att self service skall fungera i praktiken så måste beslutsstödet vara intuitivt – både för att koppla upp sig mot data och för att visualisera den.

Värt att notera är att data aldrig är enkelt. Vid mer komplexa datamängder (mycket data, många datakällor, utmaningar med datakvalité osv) så måste datamodellen tas fram och underhållas centralt.

Slice and dice
Ett svengelskt begrepp som beskriver när man analyserar en datamängd och ser på en situation från olika perspektiv. Från olika dimensioner och från olika nivåer i data – från detaljnivå till övergripande nivå och tvärtom.

SCD - Slowly Changing Dimensions
Alla typer av beslutsstöd (även QlikView och Qlik Sense) måste hantera utmaningen med SCD som handlar om att dimensionsvärden kan förändras över tiden. Förändringar som är svåra att förutsäga och inte sker med en viss frekvens.

Ett exempel kan t.ex. vara att en säljare byter region. Hur skall denna förändring hanteras för alla historiska transaktioner? Skall de kopplas till den nya eller gamla regionen?

SIB - Seeing Is Believing
Ett Qlik miniprojekt där en Qlik-partner (som t.ex. Millnet BI) till ofta fast kostnad och på 3-5 dagar leverar en QlikView eller Qlik Sense lösning som går mot kundens affärssystem och data.

Konceptet med SIB har använts av Qlik själva sedan lång tid tillbaka för att snabbt och konkret påvisa nytta som en Qlik-lösning kan tillföra.

Läs mer om hur Qlik SIB går till

SQL - Structured Query Language
Ett programspråk som används för att hämta och uppdatera information i en relationsdatabas.

(till början)

–T–

Token
I Qlik Sense så har man frångått den traditionella licensmodellen som gällt för QlikView och använder sig istället av begreppet Tokens.

Läs mer om Qlik Sense Tokens

(till början)

–U–

User Access Token
En typ av token som används i Qlik Sense och som ger garanterad och obegränsad access till Qlik Sense för en (1) identifierad användare.

(till början)

–V–

Virtuell Server
En virtuell server är en server som delar resurser för hårdvara och mjukvara med andra virtuella servrar på en (1) fysisk server.

(till början)

Taggar: QlikView, Qlik Sense, Analys, Qlik, BI-marknaden, Rapportering, Beslutsstöd

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn