Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personal, löner, bonusar, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Med Planacy kan du förenkla arbetet - rejält!
Test

Bättre personalbudgetering

Personalbudget i Excel?

Utmaning

Personalen är din mest värdefulla tillgång men kan också vara en av de största kostnadsposterna.

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur lön, bonus, pension, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Bakomliggande beräkningar och regelverk är ofta komplexa. Mycket siffror gör att det blir svårt att komma ned på djupet och risken för fel ökar i en manuellt driven Excel-process.

Lösning

Med Planacy kan du öka detaljeringsgraden i ditt budget- och prognosarbete. Arbeta snabbare, enklare och få en tydlig koppling mellan antagande och utfall.


Vanliga utmaningar

Med Excel får man saker gjort. Tills det inte längre går. Vi träffar många företag vars planeringsprocesser fastnat i kalkylbladen när komplexiteten ökat i verksamheten. Det blir svårt att komma ned på detaljnivå, delegera ut ansvar och förändra processen när förutsättningarna förändrats.

Typiska Excel-utmaningar vi sett är att hanteringen och konsolideringen av budgetmallarna blir tidsödande med ett växande antal filer, flikar, rader, formler och användare. Risken finns att data och struktur i mallarna ändras och det finns en rädsla för läckage av känslig data vilket gör att man inte vågar skicka med all information.

HR-systemen å sin sida är begränsade till HR-avdelningen. Det gör dem svåra att använda för budgetarbete där det finns behov av att koppla upp sig till extern data, samarbeta och jobba i ett styrt arbetsflöde.

Arbeta snabbare och kom ned på djupet

Med Planacy kan du öka detaljeringsgraden i ert budget- och prognosarbete för HR och personal. Jobba snabbare, enklare och få en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall.

Få in siffrorna. Snabbare och säkrare.

Anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Med bättre datakvalité och en snabbare process kan du öka precisionen i era budgetar och prognoser.

Läs in data direkt från era personaladministrativa system så ni har senaste uppgifterna som t.ex. lön, namn, startdatum, avtalstillhörighet mm.

Personalbudgetering - personalregister - Planacy

Få stöd för att flytta ut ansvaret i organisationen. Att mata in siffror skall vara enkelt för verksamheten och kunna göras i begrepp de känner sig trygga med. Planacy driver automatiskt kostnadsposterna till rätt konton och säkerställer även datakvalitén vid inmatningstillfället.

Exempel:

  • Hantera förändringar av löner, semesterlöneskulder och semestertillägg så att du får en korrekt fördelning av lönekostnaderna under året.
  • Hantera generella lönetillägg som t.ex. friskvårdsbidrag och ITP1-pensioner samt individuella lönetillägg som t.ex. förmånsbilar och tantiem.

Personalbudgetering - lönetillägg - Planacy

Förbättra kontroll och överblick

Få bort de manuella stegen, öka säkerheten kring vem som får se vad och få mer tid över till att analysera och stötta verksamheten.

Med Planacy får du in alla som skall delta i arbetet i ett överblickbart flöde. Välj hur ni vill arbeta. Skall budget läggas på personalkategori eller anställd? Vill ni arbeta med en centraliserad eller decentraliserad process? Välj det upplägg som passar er.

Genom att styra arbetet centralt förbättrar du överblicken och säkerheten i alla steg och gör det enklare att ingripa tidigare vid förseningar mot lagd plan.

Under arbetets gång sparas automatiskt information om vem som gjorde vad och när. Alla som deltar i de olika stegen av processen kan addera kontext till siffrorna i form av kommentarer och filer vilket ökar effektiviteten och spårbarheten i arbetet.

Med Planacy kan du sluta leta efter information i friliggande system, epost konversationer och Excel-filer. Få överblicken du behöver i en dashboard och borra ned dig till rätt detaljnivå vid behov.


Taggar: Budget, Prognos, Planacy, Personalbudget, HR-budget

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn