Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Test

Kom i mål med BI-projektet
9 framgångsfaktorer

Få BI-projektet i mål
9 framgångsfaktorer

Trenden är tydlig. Data driver framgångsrika organisationer och förmågan att med information som grund skapa nya insikter och ta rätt beslut har blivit en fråga om överlevnad i en hårt konkurrensutsatt värld. Business Intelligence (BI) lösningar har gått från att vara ett i organisationen perifiert systemstöd till att bli alltmer viktiga och centrala för organisationer som på djupet vill förstå sin verksamhet, kunder och marknad.

Att driva BI-projekt och implementera den färdiga lösningen i organisationen har varit ett långt ifrån problemfritt område. Flertalet vetenskapliga studier visar att mer än 50% av BI-projekten misslyckas möta slutanvändarnas behov och förväntningar. En stor bidragande orsak till problemet är att verksamheten tenderar att fokusera för mycket på den tekniska sidan av implementeringen och därigenom förbiser verksamhetsbehoven.

Även om implementeringen, ur ett tekniskt perspektiv, anses lyckad, råder många gånger en annan bild hos slutanvändarna. Det är slutanvändarna, deras nyttjandegrad och nöjdhet med den driftsatta lösningen som avgör projektets framgång.

9 framgångsfaktorer för att lyckas med BI-projektet

Vår medarbetare Aysegul Basdag har skrivit en masteruppsats i ämnet (du kan ladda ned den längre ned i artikeln!).

Slutsatserna i uppsatsen pekar på 9 viktiga framgångsfaktorer som ligger utanför den tekniska delen av projektet. Dessa pekar på att BI-projektet sätter igång en process av organisatoriska förändringar som verksamheten behöver ta itu med.

business intelligence project success factors

Av framgångsfaktorerna så bedöms två stycken vara viktigast. Vikten av att identifiera det affärsmässiga behovet och utifrån denna sätta en affärsvision för projektet. Att man gör detta arbete är inte viktigt bara för projektets utfall utan även för att undvika den vanliga fallgropen med att ha ett för stort tekniskt fokus i projektet. Arbetet belyser storleken på förändringsinsatsen och vikten av att berörda intressenter ställer in sig på hur mycket tid och arbete de kommer behövas investera i förändringsarbetet.

Identifierade framgångsfaktorer

Systematisk process för förändring

Identifiera behovet av förändring och sätt utifrån den en affärsvision för det önskade utfallet av projektet.

Analysera storleken på förändringsinsatsen

Försök uppskatta totala insatsen som krävs av alla olika intressenter för att BI-lösningen skall bli en del av organisationen.

Engagemang från alla intressenter

Identifiera de intressenter vars engagemang är viktigt för att visionen med projektet skall uppnås.

Projektledarens flexibla roll

För att kunna engagera olika intressentgrupper ställs krav på projektledarens förmåga till flexibilitet och kunna bygga både formella och informella relationer.

Involvera slutanvändarna

Det största hindret mot förändringsinitiativ är människor. Involvera slutanvändarna och gör det tidigt.

Förstå slutanvändarna

Vissa människor är mer mottagliga för förändring än andra. För att förstå och kunna överbrygga ett eventuellt motstånd är det viktigt att identifiera vart det kommer ifrån och vad det grundar sig i.

Hitta balans

För att BI-lösning och organisation skall fungera så kan förändringar krävas i organisationen. Det är viktigt att intressenterna förstår hur deras arbetsuppgifter påverkas och vad fördelarna med dessa förändringar är.

Pilottesta hur organisationen reagerar

Hitta ett iterativt arbetsupplägg för att pilottesta hur organisationen reagerar på den nya BI-lösningen.

Uppföljning av beteendemönster

Följ upp slutanvändarnas beteendemönster och identifiera samt hjälp dem som inte accepterar den nya BI-lösningen.

Taggar: Analys, Rapportering, Beslutsstöd, Business Intelligence

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn