Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010

SIB

Qlik-support
Stabil drift. Snabb felavhjälpning.

Qlik-support

Vanliga frågor om vår Qlik-support


Hur fungerar supporten i praktiken?

Nya ärenden mailas till och pågående ärenden kan följas via Millnet BI Service Desk. Vi uppdaterar status på ärendena och återkopplar muntligt eller skriftligt till den som rapporterat in ärendet.

Service Desken hanterar frågor som:

  • Incident- och problemhantering
  • Produktuppgraderingar
  • Administration, löpande förvaltning samt förvaltningsrutiner
  • Uppsättning av förvaltningsmöten
  • Frågor kring Qlik-licenser och licenshantering

Under vilka tider är supporten öppen?

Millnet BI support är bemannad alla vardagar 08:00-17:00, måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar.


Vad kostar Qlik driftsupport?

Priset för tjänsten är inte fast. Faktorer som påverkar prissättningen är bl.a. antal datakällor, datamängd, antal slutanvändare, antal applikationer och grad av nyutvecklingstakt.


I vilken utsträckning kan vi använda supporttjänsterna?

Tillsammans kommer vi överens om vilka personer hos er som registrerar och driver uppkomna supportärenden. Som kund kan ni nyttja Millnet BI supportorganisation obegränsat under ordinarie öppettider (se ovan).


Hur lång är avtalstiden för tecknade supporttjänster?

För alla supporterbjudandena är avtalstiden 1 år. Om avtalet inte sägs upp av någon av parterna senast sextio (60) dagar före den tidigare avtalade periodens slut, förlängs den automatiskt med ett (1) år i taget med sextio (60) dagars ömsesidig uppsägning.


Hur ser SLA nivåerna ut?

Millnet BI har för avsikt att lösa alla supportärenden så snart det är möjligt och i den prioriteringsordning som fastställts tillsammans med kunden.

Målbilden för att lösa ett ärende är förutom Millnet BI:s förmåga, starkt beroende av kundens och av kunden utsedda parters förmåga att respondera på ärendet för att understödja problemlösningen. Lösningstid avser därför den tid av arbetstid där Millnet BI äger ärendet. Den tid som kunden äger ärendet och förväntas komma in med ytterligare information till Millnet BI inräknas ej. Uppgifter om timmar för svarstider och lösningstid avser arbete under svensk arbetstid och inte kalendertid.

Qlik Produktsupport
För denna tjänst gäller Qlik standard SLA. Läs mer om Qlik Maintenance Policy på Qlik.com

Qlik Driftsupport
Nedan utgör standard SLA för Millnet BI Qlik-driftsupport om inget annat specifikt förhandlats med kunden.

Aktivitet   Prioritet 1   Prioritet 2   Prioritet 3   Prioritet 4
Svarstid   2   8   10   12
Målbild lösning   4   16   24   *

Definitioner av prioritetsnivåer

  • Prioritet 1 - Millnet BI supportorganisation arbetar med fallet så snart som det är rimligen möjligt. Prioritet 1 avser kritiska fall där det antingen finns ett totalstopp i Qlik-miljön eller majoriteten av Qlik-applikationerna inte kan användas.

  • Prioritet 2 - Millnet BI supportorganisation arbetar med fallet så snart som det är rimligen möjligt. Prioritet 2 avser fall där det finns avsevärda hinder för användare att arbeta i specifika Qlik-applikationer.

  • Prioritet 3 - Incident eller störning som inte hindrar användare från att arbeta med Qlik-applikationerna. De flesta supportärenden hamnar erfarenhetsmässigt på denna prioritetsnivå.

  • Prioritet 4 - Lågprioritetsfall som t.ex. allmänna frågor.

Hur skiljer sig supporttjänsterna åt?
Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn