Millnet BI - en ledande Qlik Elite Partner sedan år 2010
Processer och behov som Planacy stödjer
Test

Planacy för dig

Planacy för dig

Alla planerarar olika. Planacy är byggt för att flexibelt kunna stödja dig i hur du vill att ni skall planera.

Nedan listas exempel på processer och verksamhetsfunktioner som är vanliga i våra projekt och för vilka Planacy har ett väl utvecklat stöd.

Processer & Behov

Processer & Behov


Personalbudgetering

Personalbudgetering

Personalen är din mest värdefulla tillgång men kan också vara en av de största kostnadsposterna.

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personal, löner, bonusar, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och mycket data gör det svårt att komma ned på djupet.

Med Planacy kan du anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Få stöd för att jobba med en ökad detaljeringsgrad och få till en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall. Vi hjälper dig till en enklare och snabbare process med förbättrad datakvalité. Läs mer!


Projektbudgetering

Projektbudgetering

För projektintensiva organisationer är projektplaneringen en del av vardagen. Behov finns av en snabbrörlig process som hänger ihop och där man löpande kan utvärdera projekten och deras finansiella påverkan.

Med Planacy får du ett för er anpassat workflow med möjlighet till olika attestnivåer för projektledare, projekt och statusar samt en sömlös integrering med er projektuppföljning. Stöd finns för både enkel och komplex projektplanering som t.ex. successiv vinstavräkning (SVA) och flerårsprojekt.

Med projektbudgeteringen integrerad med er ekonomi- och resultatbudget samt övriga planeringsprocesser minskar ni dubbelarbetet och kan automatisera mycket av det jobb som tidigare sköttes manuellt.


Säljbudgetering

Säljbudgetering

Hur mycket kan vi sälja nästa år? Vem skall sälja, vad skall säljas, till vilka, när och med vilka marginaler? För varje företag är det här viktiga frågor vars svar i sin tur driver kostnader för inköp, personal, marknadsföring osv.

Att korrekt förutspå sina intäkter över tid och snabbt kunna anpassa sig när förutsättningarna förändras är avgörande i dagens snabbrörliga värld.

Med Planacy kan ni planera, prognostisera och analysera försäljningen med högre detaljeringsgrad, bättre kvalité och på ett för användaren enklare sätt.


Controlling

Controlling

Som controller driver du planeringen och har ett ansvar för att siffrorna blir rätt. Här ser vi att ditt arbete ofta blir komplicerat när processerna är manuella, separerade och svåra att underhålla. Inte sällan finns det utmaningar med ett Excel-tungt arbete eller äldre oflexibla systemstöd som håller effektivitet och kvalité tillbaka.

Med Planacy kan du driva planeringen enklare och få fler att bli en del av den. Stärk kvalitén på siffrorna med mer automatisering och en förenklad imatning och styrning. Kombinera kontofokus med möjlighet att mata in siffror på verksamhetsnära och lättförståeliga verksamhetsbegrepp. Få bort öarna av data och planer som inte pratar med varandra. Med Planacy får du stöd för modell-till-modell integration och för att koppla ihop era olika delprocesser.

Öka möjligheten till att generera fler insikter genom att steglöst och visuellt kunna vända och vrida på siffrorna. Resultatet är mindre magkänsla och mer fakta. Inte bara för dig utan även för resten av verksamheten.


Centrala kostnader

Centrala kostnader

Med Planacy får du kraftfullt stöd för att delegera ansvar och ägandeskap för budget- och prognosprocessen till kostnadsställesansvariga. Samtidigt vill du centralt ha kvar kontrollen över hur centrala kostnader (som t.ex. IT, lokaler och telefoni) skall fördelas på verksamhetens olika kostnadsställen.

Låt slutanvändarna fokusera på det de kan bäst och använd fördelningsnycklar för att korrekt portionera ut de centrala kostnaderna per kostnadsställe. Fördelningar kan appliceras innan, under eller efter budgetören gjort sitt arbete och ger fullt genomslag i hela er budgetmodell.


Rullande prognoser

Rullande prognoser

I en snabbföränderlig värld är framåtblicken viktig. Med en tydligare bild av framtiden går det att ta rätt beslut tidigare. Vilka områden bör ni fokusera mer eller mindre på? Vad blir de finansiella konsekvenserna? Sätt fokus på aktiviteterna som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning.

Blicka framåt. Oftare. Med Planacy får du flexibilitet och kan arbeta med både finansiell och operativ planering. Få stöd för att arbeta effektivt i ditt prognosarbete med olika tidsfönster och periodicitet. Fast, rullande eller ad-hoc – du väljer. Lägg prognoser fristående eller i kombination med en budget.

Viktiga förändringar kan komma plötsligt. Fånga upp signalerna tidigare genom att bygga in dina viktigaste kostnads- och intäktsdrivare direkt in i prognosmodellen. Med Planacy kan du distribuera ut ansvar, skapa engagemang och komma närmare de medarbetare som tidigare känner förändringens vindar blåsa.


Er Process

Er Process

Har du en egen process som inte finns listad?

Vi har under årens lopp utvecklat en stor mängd kundunika lösningar. Planacy har ett starkt stöd för modell-till-modell integration och kan anpassas efter era behov. Att hantera våra kunders olika unika planeringsbehov är vår vardag!


Se hur Planacy kan hjälpa dig

Se hur Planacy kan hjälpa dig

Planacy hjälper dig spara tid och skifta fokus. Inkludera fler i budgetarbetet, minska mängden manuellt arbete och stärka kvalitén på siffrorna. Med Planacy får du stöd för enklare och mer sammanhängande budget, prognos och planering.

Boka din demo nu

Filippa K

Referens
Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete. Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe. Planacy kommer också användas för vårt löpande prognosarbete och vi håller just nu på att se över möjligheten att även inkludera delar av inköpsprocessen i Planacy.

Mia Arnelund
CFO


Du är i gott sällskap
Filippa K
Mercuri Urval
HSB
Clear Channel
haglöfs
ncc

Kontakta oss

Millnet BI logotyp

Millnet BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

08 - 651 18 00

Följ oss på LinkedIn