Loading...

Vad är en budget och vad är en prognos? Här berättar vi mer om begreppen och vad skillnaden är mellan dem.

Budget och Prognos

Budget och Prognos

Vad är det och vad är skillnaden?

Gör du budgeten i Excel?

Då är du i gott sällskap! Många företag driver sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelhet kan lätt förvandlas till svårighet när verksamheten och komplexiteten växer.

Med Planacy blir arbetet med budget och prognos enklare. Färre sena kvällar, mindre oro över om siffrorna stämmer och ett ökat värde av ert framåtblickande arbete.

Läs om Planacy Läs om Planacy


Vad är en budget?

En budget är en framtidsbedömning och ett planeringsinstrument som i siffror speglar organisationens strategi, ambitioner och mål.

Budgeten görs normalt en gång per år och är en aktivitet som syftar till att skapa delaktighet bland medarbetarna och förtydliga ansvar och roller i organisationen. Samtidigt är det ledningens verktyg för att sätta förväntningar och skapa ett ramverk för den kommande verksamhetsperioden. Resultatet av budgetarbetet blir en modell över hur verksamheten förväntas utvecklas (i finansiella termer) om strategier, händelser och planer drivs i mål som planerat.

Budgeteringen tar mycket tid och kraft för många organisationer. Så varför göra den? Några vanliga syften (utöver vad som redan skrivits ) ser du i boxarna nedan.

Kommunicera

Utgöra underlag för diskussion kring mål, prioriteringar och allokering av resurser.

Samordna

Bryta ned den strategiska planens inriktning och mål till aktiviteter.

Allokera

Styra resurserna till de områden där de gör störst nytta i relation till målen.

Målsätta

Tydliggöra ansvarsområden och målsätta verksamheten.

Kontrollera

Vara kontrollinstrument och möjliggöra uppföljning och målstyrning.

Motivera

Skapa en incitamentsstruktur som utifrån ansvar och måuppfyllelse belönar medarbetarna.

Vad är en prognos?

En prognos är en förutsägelse om framtiden. Denna byggs i realiteten oftast på en kombination av fakta (tidigare utfall) och magkänsla - två typer av input som balanserar varandras styrkor och svagheter.

Prognos på fakta

Faktabaserade prognoser bygger på att insamlat och validerat data finns om området sedan tidigare.

Styrkan med denna utgångspunkt är att stora mängder data kan ligga som underlag för prognosen vilket, förutsatt att förhållandena är likartade, kan leda till att en god prognosprecision uppnås. Baserat på tidigare trender och mönster som t.ex. köpbeteende och säsongsvariationer samt kända planer för framtiden kring t.ex. nyanställningar dras slutsatser om ett framtida troligt utfall.

Prognos på magkänsla

Magkänslan baseras på mjuka faktorer som tidigare erfarenhet, intuition och (tyvärr!) också partiskhet.

Jämfört med en dator är hjärnan generellt bra på att ta ställning till problemställningar med en svag databakgrund. Förmågan till att skapa kontext, dra paralleller, skapa en röd tråd osv hjälper till i en osäker värld. En god magkänsla lämpar sig väl i situationer när prognoser skall läggas kring ett område där utfallsdata saknas sedan tidigare som t.ex. vid lansering av nya produkter eller en inbrytning på ny marknad.

Vad är skillnaden?

När en budget väl har satts så är målet att nå (eller helst överträffa!) den satta budgeten. Prognoser används som styrinstrument av ledningen för att säkerställa att organisationen fortfarande är på rätt väg för att uppnå den fastställda budgeten.

Prognosen inkluderar data för de resultat man uppnått till dagens datum samt de förväntade förändringar man tror kommer gälla för satta antaganden resten av budgetperioden. Om prognosen visar på avvikelser mot budgeten så kan ledningen med stöd i prognoserna göra de förändringar som krävs.

En jämförelse

BUDGET PROGNOS
Uttrycker en intention om vart organisationen vill gå Uttrycker vart verksamheten är på väg
Budgetören mäts mot och tar ansvar för lagd budget Indikerar ett framtida troligt utfall - inte en utfästelse om att nå den
Görs vanligtvis en gång per verksamhetsår Görs vid fasta tidpunkter (månad, kvartal osv) eller vid behov
Gäller normalt för 12 månader och är bunden till verksamhetsåret Kan sträcka sig över valfri tidsperiod
Har hög detaljeringsgrad Har låg detaljeringsgrad

Det börjar bli allt vanligare att gå ifrån fasta prognoser till att jobba med en rullande prognos. Detta ställer krav på snabba och pålitliga prognosgenomgångar. Verkligheten för många organisationer är dock att processen är så tids- och resurskrävande att värdet av den förtas av den krävda insatsen.


Budgetera enklare!

Budgetera enklare!

Tar budgetering mycket tid och kraft? Med Planacy kan du lyfta er process. Arbeta snabbare. Enklare. Med data du kan lita på.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8 651 18 00

UPPNÅ MER. Vi hjälper dig se, förstå och agera på dina data.

Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys / Rapportering och Budget / Prognos / Planering.